обявление №5

ОБЯВЛЕНИЕ  № 5/06.01.2017г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       Днес, 06.01.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3101#6/08.12.2016г. заповед № РД-06-1872/06.12.2016г. на Кмета на Община Димитровград                    за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за застрояване на съседни УПИ XIII-6445, отреден „За КОО, търговска и складова дейност” и УПИ XI-6445, отреден „За обществено хранене” в кв. 189 по плана на Димитровград – представляващи съответно имоти с идентификатори 21052.1015.2347                      и 21052.1015.2205 по Кадастрална карта, при което застрояването е предвидено     с ограничителни линии за бъдещо застрояване и задължителни линии                  за запазване на съществуващите сгради в УПИ XI-6445, при свързано застрояване за имотите на общата имотна граница и отреждане :                          „За КОО, търговска и складова дейност”.  

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона                     за устройство на територията се извърши проверка по представените документи    в присъствието на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията не са получили писмото, видно                 от обратни разписки :

-ИД PS 6400 0065UA 6 /преместен на друг адрес/ № 3

-ИД PS 6400 0065U6 2 /непотърсено № 5

-ИД PS 6400 0065U2 Y /отказано/ № 7

-ИД PS 6400 0065UB 7 /отказано/ № 9

-ИД PS 6400 0065U0 W /непотърсено/ № 10

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола                 се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж                в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 06.01.2017г., съгласно                чл. 215 ал. 1 от ЗУТ заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                  в сградата на Общината.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1872/06.12.2016г. на Кмета               на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 20.01.2017г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.