обявление №2

ОБЯВЛЕНИЕ  № 2  / 03.01.2017г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

     Днес 03.01.2017год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-4315#1/07.12.2016 год. проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ ІІІ-121 в кв.28 по плана на с.Бряст, с който  след геодезическо заснемане се допълва кадастралната основа и вътрешните регулационни линии се прокарват по съществуващите имотни граници.

    Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Собственик на УПИ VІІІ-121, кв.28 по плана на с.Бряст не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 0065QY Q

-    Собственик на УПИ І-119, кв.28 по плана на с.Бряст не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 0065R0 T

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 03.01.2017 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 17.01.2017 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА