обявление №1

ОБЯВЛЕНИЕ  № 1/03.01.2017г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

   Днес, 03.01.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол      по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-4151#1/07.12.2016г. преписка    за одобряване на Проект на ПУП – План за регулация и План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1.103 в местност „Голямата чука” в землището  кв.”Черноконево” – Димитровград, във връзка с провеждане на процедура  по преотреждане на земята при условията на чл. 38 от ППЗСПЗЗ и включването й отново в строителните граници на кв.„Черноконево”, Димитровград.         

  Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на  Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовано лице /за имот с идентификатор 21052.1.28/ съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, не е получило писмото – видно от обратна разписка R № ИД PS 6400 0065SC 6 /непотърсено/.

    При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува  на сайта на Община Димитровград.

     В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 03.01.2017г. заинтерисованото лице може да направи писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинската администрация.

Срокът за обжалване изтича  на 17.01.2017г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.