`Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 22. 12. 2016 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 22. 12. 2016 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-458/09.12.2016г. (изх. № РД-28-776/09.12.2016г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за определяне реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-466/13.12.2016г. (изх. № РД-28-783/13.12.2016г.) от Иво Димов относно: Приемане на План за действие за устойчива енергия и климат на Община Димитровград до 2030 г.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-467/14.12.2016г. (изх. № РД-28-784/14.12.2016г.) от Иво Димов относно: Утвърждаване на общинска транспортна схема.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-464/12.12.2016г. (изх. № РД-28-782/12.12.2016г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за участие на Община Димитровград с проектно предложение „Обновяване на дворното пространство на Детска градина „Осми март”” за финансиране по Мярка М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура на Проект „Красива България” (ПКБ) и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Димитровград.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-442/29.11.2016г. (изх. № РД-28-760/29.11.2016г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г”, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-443/01.12.2016г. (изх. № РД-28-761/30.11.2016г.) от Иво Димов относно: Упълномощаване на кмета на Община  Димитровград за издаване на запис на заповед  по спечелен проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград - ОУ “Алеко Константинов”, ПМГ „Иван Вазов”, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, СОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег.№ от ИСУН – BG16RFOP001-1.032-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.032 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Димитровград”, част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-463/12.12.2016г. (изх. № РД-28-780/12.12.2016г.) от Иво Димов относно: Приемане на Анализ на потребностите  от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в Община Димитровград.
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-441/29.11.2016г. от Тодор Тодоров – общински съветник в Общински съвет - -Димитровград относно: Актуализиране на Програма „Димитровград на младите” за 2017 година.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-440/29.11.2016г. от Тодор Тодоров – общински съветник в Общински съвет - Димитровград относно: Избор на експертно-консултативна комисия за реализиране на Общинска наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Димитровград за 2017 г.
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-456/09.12.2016г. (изх. № РД-28-775/09.12.2016г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016 година.
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-453/09.12.2016г. (изх. № РД-28-772/09.12.2016г.) от Иво Димов относно: Промяна на списък на жилищата, общинска собственост, за 2016 година.
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-460/12.12.2016г. (изх. № РД-28-778/09.12.2016г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Димитровград за 2017 година.  
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-447/07.12.2016г. (изх. № РД-28-763/06.12.2016г.) от Иво Димов относно:

                  1. Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 година;

                  2. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград за 2017 година.

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-459/09.12.2016г. (изх. № РД-28-777/09.12.2016г.) от Иво Димов относно: Одобряване на промени в числеността на Общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” - Димитровград.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-457/09.12.2016г. от Катя Панева – общински съветник в Общински съвет - Димитровград относно: Средства за общински фонд „Ин витро” за финансиране на процедури „Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-465/12.12.2016г. (изх. № РД-28-781/12.12.2016г.) от Иво Димов относно: Рехабилитация на път III-663 Чирпан – Симеоновград от км 15+220 до км 29+000 и от км 31+742 до км 33+400, с обща дължина 15,438 км, област  Стара Загора и област Хасково.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-448/09.12.2016г. от СГ „Да за Димитровград” в Общински съвет - Димитровград относно: Приемане на Декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип на територията на община Димитровград.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-451/09.12.2016г. (изх. № РД-28-770/09.12.2016г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот – бутик № 10,  ІІ етаж - Търговски комплекс бул. „Раковски” № 16 – за безвъзмездно ползване от Народно читалище “Култура 2002” - Димитровград.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-452/09.12.2016г. (изх. № РД-28-771/09.12.2016г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот – част от читалищна сграда в с. Крум и помещение в сградата на Кметство с. Крум (библиотека) – за безвъзмездно ползване от Народно читалище “Просвета 1926” – с. Крум.
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-455/09.12.2016г. (изх. № РД-28-774/09.12.2016г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот –  сграда на бивше училище в с. Скобелево– за безвъзмездно ползване от Народно читалище “Искрица 1901” – с. Скобелево.
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-454/09.12.2016г. (изх. № РД-28-773/09.12.2016г.) от Иво Димов относно: Ползване на общински имот за читалищна дейност в с. Длъгнево.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-462/12.12.2016г. (изх. № РД-28-779/12.12.2016г.) от Иво Димов относно: Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия, съгласно разпоредбите на чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на децата  Б. А. М. и М. А. М, живущи в гр. Димитровград.
 10. Докладна записка вх.№ ОбС-07-433#1/14.12.2016г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет – Димитровград, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.
 11.  Докладна записка вх.№ ОбС-07-445#1/14.12.2016г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет – Димитровград, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

 

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на

Общински съвет - Димитровград

 

Файлове: