Проект „“Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. „България“) – I ви етап, гр. Димитровград”, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0001- С1

Проект  „“Ремонт и реконструкция на пешеходна зона…

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020

 

Процедура на директно предоставяне

BG16RFOP001-1.032

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Димитровград”

 

Част от процедура:

 BG16RFOP001-1.001-039

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

№ от ИСУН- BG16RFOP001-1.032-0001- С1

 

 

     Във връзка с изпълнение на проектно предложение № BG16RFOP001-1.032-0001 “Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. „България“) – I ви етап, гр. Димитровград”, одобрено за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” се сключи административен договор № РД-02-37-114/19.09.2016г. с № от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0001- С1 между Община Димитровград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020:

 

-Предмет- “Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. „България“) – I ви етап, гр. Димитровград”

 

-Обща стойност на проекта- 5 185 000,00лв., представляващи 100% Безвъзмездна финансова помощ

 

-Период- .19.09.2016г.-19.09.2018г.

 

Файлове:

Последна промяна: 12:50:09, 30 Април 2020

Още новини

„Обновяване на дворното пространство на Детска градина "Осми март”

651

Финансиращ орган: МТСП, Проект "Красива България" 2017   сума в лева: 99 980   период на изпълнение: 14.03.2017-31.12.2017     Цел на проекта: По проект е предвидено допълване, подмяна и изграждане на алейната мрежа и функционално обогатяване на дворното пространство. Ще бъдат обособени отделни площадки за децата от различните възрастови…

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”

703

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”   Финансиращ орган: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане   сума в лева: 53299,51   период на изпълнение: 20.07.2016-04.2017     Цел на проекта: Осигуряване  чрез обществената трапезария на топъл обяд (храни и/или основно материално подпомагане) на най-нуждаещите се: лица и…

"Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/"

681

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП ТГС България-Турция 2014-2020: ЕС- Инструменти за предсъединителна помощ и национално съфинансиране от България и Турция   сума в лева: 522 843,12   период на изпълнение: 20.03.2017 - 21.06.2018   Цел на проекта: Програма за транснационално сътрудничество България - Турция 2014 - 2020…

Към всички новини