Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м. Герен Дору, кв.Габера, гр.Димитровград."

Информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м. "Герен Дору" между кадастрални райони №№ 336.337 и 335 и 338, и връзка с уличната мрежа на кв. Габера по КК на гр.Димитровград" можете да видите тук. 

Файлове: