Протокол №7 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Сталево, гр.Меричлери, с.Светлина.

 

П Р О Т О К ОЛ   №7

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Сталево, гр.Меричлери, с.Светлина.

 

I. За землището на с.Сталево, гр.Меричлери и с.Светлина  общ. Димитровград са подадени следните заявления:

1.Заявление от Симеон Георгиев Симионов, с рег.индекс СД-16-147/09.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в Приложение №1 Симеон Георгиев Симионов отглежда  3бр. телета и малачета до 1г. възраст, които приравнени към 0,6 животинска единица, отговарят на 1,8ЖЕ и 2бр. говеда над 2г. възраст за месо , които приравнени към 1ЖЕ, отговарят на 2ЖЕ или общо 3,8ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Симеон Георгиев Симионов е посочил конкретен номер на имот, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Симеон Георгиев Симионов има право да ползва 76дка пасища, мери и ливади от VIII до X категория.

2.Заявление от Иван Желязков Ванчев, с рег.индекс СД-16-152/09.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Иван Желязков Ванчев отглежда  272бр. овце, които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на общо 40,8ЖЕ.. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Иван Желязков Ванчев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Иван Желязков Ванчев има право да ползва 816дка. пасища, мери и ливади от VIII до X категория.

 

3.Заявление от Любка Стоянова Симеонова, с рег.индекс СД-16-148/09.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Любка Стоянова Симеонова отглежда  34бр. крави млечни и 3бр. телета и малачки дад 1г. за разплод и бременни юнци, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 37ЖЕ., 2бр. телета и малачета под 2г. за угояване и 6бр. телета и малачета до 1г. които приравнени към 0,6 животински единици, отговарят на 4,8ЖЕ или общо 41,8ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади на обща площ от 222,988дка. Към заявлението Любка Стоянова Симеонова е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Любка Стоянова Симеонова има право да ползва 418дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

4.Заявление от Соня Ганчева Бахова, с рег.индекс СД-16-138/07.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Соня Ганчева Бахова отглежда  40бр. говеда над 2г., които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 40ЖЕ., 5бр. говеда от 6м. до2г., които приравнени към 0,6 животински единици, отговарят на 3ЖЕ или общо 43ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Соня Ганчева Бахова е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Соня Ганчева Бахова има право да ползва 430дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 860дка. пасища, мери и ливади от VIII до X категория.

5.Заявление от Орхан Ремзи Хасан, с рег.индекс СД-16-139/07.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Орхан Ремзи Хасан отглежда 43бр. телета, крави и малачета над 2г. ,които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 43ЖЕ., 23бр. телета и малачета под 2г, които приравнени към 0,6 животински единици, отговарят на 13,8ЖЕ или общо 56,8ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Орхан Ремзи Хасан е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Орхан Ремзи Хасан има право да ползва 568дка от до I do VIII категория или 1136дка. пасища, мери и ливади от VIII до X категория.

6.Заявление от „Ематия” ЕООД представлявана от Гераси Георгиев Герасимов, с рег.индекс СД-16-166/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ  и Приложение №1 „Ематия” ЕООД отглежда 45бр. говеда над 2г. за производство на месо от местни (автохтонни) породи, които приравнени към 1,5 животинска единица, отговарят на 60ЖЕ и 4бр. коне, които приравнени към 1 животинска единица отговарят на 4ЖЕ или общо 69ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението „Ематия” ЕООД е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ „Ематия” ЕООД има право да ползва 1380дка. пасища, мери и ливади от VIII до X категория.

7. Заявление „Гери енд Ко” ЕООД представлявана от Герасим Георгиев Герасимов, с рег.индекс СД-16-165/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ и Приложение №1 „Гери енд Ко” ЕООД отглежда 81бр.говеда над 2г., които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на общо 81ЖЕ. Няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението „Гери енд Ко” ЕООД е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ „Гери енд Ко” ЕООД има право да ползва 1520дка. пасища, мери и ливади от VIII до X категория.

8.Заявление от Желязко Хубенов Христов, с рег.индекс СД-16-159/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Желязко Хубенов Христов отглежда  319бр. овце, които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на 47,85ЖЕ., 18бр. кози, които приравнени към 0,15 животински единици, отговарят на 2,7ЖЕ или общо 50,55ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади на обща площ от 233,781дка. Към заявлението Желязко Хубенов Христов е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Желязко Хубенов Христов има право да ползва 505,5дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

 

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Сталево, гр. Меричлери и с.Светлина, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

II.     1.Разпределя на Симеон Георгиев Симионов за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 68,378дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Сталево

000465

ДУАН КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

68,378

 

 

 

 

 

 

   68,378

 

2.Разпределя на Иван Желязков Ванчев за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 130,558дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Сталево

000655

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

VIII

64,613

 

Димитровград

 

с.Сталево

000759

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

65,945

 

 

 

 

 

 

130,558

 

            3.Разпределя на Любка Стоянова Симеонова за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 190,354дка.

 

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

с.Сталево

000819

ЧОПЛАКА

Пасище, мера

IX

131,371

Димитровград

с.Сталево

000580

МЕРИТЕ

Пасище, мера

VI

58,983

 

 

 

 

 

 

190,354

 

 

4.Разпределя на Соня Ганчева Бахова за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 276,368дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

с.Сталево

000724

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

27,136

Димитровград

с.Сталево

000731

ОРТА ГЕРЕН

Пасище, мера

IX

19,015

Димитровград

с.Сталево

000460

ДУАН КАЙРЯК

Пасище, мера

VIII

132,754

 

Димитровград

 

с.Сталево

 

081022

 

ЗАД ЧОПЛАКА

 

Пасище, мера

 

IX

 

42,138

 

Димитровград

 

с.Сталево

000732

МЕРИТЕ

Пасище, мера

IX

6,837

 

Димитровград

 

с.Сталево

000734

МЕРИТЕ

Пасище, мера

IX

11,941

 

Димитровград

 

с.Сталево

000736

МЕРИТЕ

Пасище, мера

IX

4,621

 

Димитровград

 

с.Сталево

000960

АЛЧАКА

Пасище, мера

X

10,269

 

Димитровград

 

с.Сталево

000968

БЕЙ БУНАР

Пасище, мера

III

15,565

 

Димитровград

 

с.Сталево

000935

ЗАД ХИСАРА

Пасище, мера

X

6,092

 

 

 

 

 

 

276,368

 

5.Разпределя на Орхан Ремзи Хасан за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 327,543дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

с.Сталево

000638

ДУАН КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

30,508

Димитровград

с.Сталево

000695

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

29,522

Димитровград

с.Сталево

000697

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

19,488

Димитровград

с.Сталево

000702

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

22,288

Димитровград

с.Сталево

000749

ОРТА ГЕРЕН

Пасище, мера

IX

31,125

Димитровград

с.Сталево

000756

МЕРИТЕ

Пасище, мера

IX

25,972

Димитровград

с.Сталево

000775

ЧОПЛАКА

Пасище, мера

IX

17,821

Димитровград

с.Сталево

000932

ГИДИКА

Пасище, мера

X

18,241

Димитровград

с.Сталево

096003

ЧЕШМА ДЕРЕ

Пасище, мера

VII

37,287

 

Димитровград

 

с.Сталево

000466

ДУАН КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

27,194

 

Димитровград

 

с.Сталево

000712

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

11,758

 

Димитровград

 

с.Сталево

000885

ХИСАРСКИ УРГАНИ

Пасище, мера

X

14,6

 

Димитровград

 

с.Сталево

000936

ХИСАРЯ

Пасище, мера

X

10,863

 

Димитровград

 

с.Сталево

000706

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

18,104

 

Димитровград

 

с.Сталево

000714

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

V

12,772

 

 

 

 

 

 

327,543

 

 

6.Разпределя на „Ематия” ЕООД за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 1222,64дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Сталево

000141

АЛМАЛИТСКИ ПЪТ

Пасище, мера

IX

56,536

 

Димитровград

 

с.Сталево

000383

СКАЛАТА

Пасище, мера

VIII

104,933

 

Димитровград

 

с.Сталево

000405

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

VIII

148,543

Димитровград

с.Сталево

000522

ЧЕШМА ДЕРЕ

Пасище, мера

IX

67,119

Димитровград

с.Сталево

000742

ОРТА ГЕРЕН

Пасище, мера

IX

214,335

Димитровград

с.Сталево

000751

ОРТА ГЕРЕН

Пасище, мера

IX

185,746

Димитровград

гр.Меричлери

000664

ПАВЛЕТА

Пасище, мера

VIII

227,185

Димитровград

гр.Меричлери

000712

ПАВЛЕТА

Пасище, мера

VIII

21,497

 

Димитровград

 

с.Сталево

000776

 

Пасище, мера

IX

40,647

Димитровград

гр.Меричлери

000195

ПАВЛЕТА

Пасище, мера

IV

20,35

Димитровград

гр.Меричлери

000196

ПАВЛЕТА

Пасище, мера

V

32,696

Димитровград

с.Ябълково

188001

БОЗОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

103,053

 

 

 

 

 

 

1222,64

 

7.Разпределя на  „Гери енд Ко” ЕООД за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 1369,881дка.

 

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Сталево

000618

МЕРИТЕ

Пасище, мера

IX

463,629

Димитровград

с.Сталево

000707

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

173,717

Димитровград

с.Сталево

000716

ГОЛЕМИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

150,614

Димитровград

с.Сталево

000771

ТУРСКО ГРОБЕ

Пасище, мера

IX

114,927

Димитровград

с.Светлина

000005

ТАХТАЛИ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

39,675

Димитровград

с.Светлина

000097

В СЕЛО

Пасище, мера

IX

32,8

Димитровград

с.Светлина

000133

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

90,029

Димитровград

с.Светлина

000194

В СЕЛО

Пасище, мера

IX

34,802

Димитровград

гр.Меричлери

000188

ПАВЛЕТА

Пасище, мера

V

239,607

 

 

 

 

 

 

1369,881

 

8. Разпределя на  Желязко Хубенов Христов за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 123,009дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Сталево

000020

АДАТА

Пасище, мера

IV

20,496

Димитровград

с.Сталево

000103

БЕЛИЯ БРЯГ

Пасище, мера

VII

52,535

Димитровград

с.Сталево

000137

АЛМАЛИТСКИ ПЪТ

Пасище, мера

VII

49,978

 

 

 

 

 

 

123,009

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Симеон Георгиев Симионов, Иван Желязков Ванчев, Любка Стоянова Симеонова, Соня Ганчева Бахова, Орхан Ремзи Хасан, „Ематия” ЕООД,  „Гери енд Ко” ЕООД, Желязко Хубенов Христов при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: