Протокол №11 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Горски извор, с.Каснаково, с.Крум

 

П Р О Т О К ОЛ   №11

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Горски Извор, с.Каснаково, с.Крум.

 

I. За землището на с.Горски Извор, с.Каснаково и с.Крум общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Лютвие Ремзи Халил, с рег.индекс СД-16-145/09.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Лютвие Ремзи Халил отглежда  42бр. крави-млечни в т.ч. телета и малачета над 2г, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 42ЖЕ, 14бр. телета и малачета под 2г., които приравнени към 0,6 животинска единица, отговарят на 8,4ЖЕ или общо 50,4ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключвни договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади на обща площ от 27,546дка.. Към заявлението Лютвие Ремзи Халил е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Лютвие Ремзи Халил има право да ползва 504дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

2. Заявление от Алеко Гинев Леков, с рег.индекс СД-16-168/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в Приложение №1 и БАБХ Алеко Гинев Леков отглежда  10бр. крави-млечни, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на общо 10ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Алеко Гинев Леков е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Алеко Гинев Леков има право да ползва 100дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 200дка. за категории от VIII до X.

 

3. Заявление от Янко Петков Янев, с рег.индекс СД-16-174/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в Приложение №1 и БАБХ Янко Петков Янев отглежда  58бр. овце, които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на общо 8,7ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Янко Петков Янев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Янко Петков Янев има право да ползва 87дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 174дка. за категории от VIII до X.

4. Заявление от „Мериленд и КО” ЕООД представлявана от Герасим Георгиев Герасимов, с рег.индекс СД-16-164/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ „Мериленд и КО” ЕООД отглежда 45бр. овце, които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на 6,75ЖЕ, 1бр. кон, който приравнен към 1ЖЕ отговаря на 1ЖЕ и 5бр. крави над 2г. възраст, които приравнени към 1ЖЕ отговарят на 5ЖЕ или общо 12,75ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението „Мериленд и КО” ЕООД е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ „Мериленд и КО” ЕООД има право да ползва 127,5дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 255дка. за категории от VIII до X.

5. Заявление от Васил Димитров Василев, с рег.индекс СД-16-160/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според справката в БАБХ Висил Димитров Василев отглежда  133бр. крави-млечни, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 133ЖЕ, 8бр. телета и малачета до 1г. , които приравнени към 0,6 животинска единица, отговарят на 4,8ЖЕ или общо 137,8ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади на обща площ от 1005,298дка. приравнени от I до VII. Към заявлението Висил Димитров Василев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Висил Димитров Василев има право да ползва 1378дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 2756дка. за категории от VIII до X.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с. Горски Извор, с. Каснаково, с.Крум, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

II. 1.Разпределя на Лютвие Ремзи Халил за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 68,917дка.

 

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Горски Извор

 

000037

 

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

47,153

Димитровград

с.Горски Извор

000096

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

4,057

Димитровград

с.Горски Извор

000176

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

0,168

Димитровград

с.Горски Извор

000182

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

3,953

Димитровград

с.Горски Извор

000195

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

0,833

Димитровград

с.Горски Извор

000197

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

2,615

Димитровград

с.Горски Извор

000198

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

4,431

Димитровград

с.Горски Извор

197019

ТИКЕРЛИЧКИ ДОРУК

Пасище, мера

VI

5,707

 

 

 

 

 

 

   68,917

 

2. Разпределя на Алеко Гинев Леков за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ  200,287дка.

 

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Горски Извор

 

000553

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

 

118,98

 

Димитровград

 

с.Горски Извор

 

000517

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

 

17,14

 

Димитровград

 

с.Горски Извор

 

000503

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

 

12,225

 

Димитровград

 

с.Горски Извор

000575

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

24,045

 

Димитровград

 

с.Горски Извор

000576

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

11,07

 

Димитровград

 

с.Горски Извор

000586

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

16,827

 

 

 

 

 

 

200,287

 

3. Разпределя на Янко Петков Янев за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ  103,116дка.

 

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Горски Извор

 

104020

МАРКОВ БЮЛЮК

Пасище, мера

V

10,001

Димитровград

 

с.Горски Извор

196009

ШУМАТА

Пасище, мера

V

51,974

 

Димитровград

 

с.Горски Извор

 

 

196018

 

 

ШУМАТА

 

 

Пасище, мера

 

 

VIII

 

 

3,15

Димитровград

 

с.Горски Извор

196027

ШУМАТА

Пасище, мера

VIII

3,6

Димитровград

 

с.Горски Извор

 

000801

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

34,391

 

 

 

 

 

 

103,116

 

4. Разпределя на „Мериленд и КО” ЕООД за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 212.079дка.

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Горски Извор

000404

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

20,879

 

Димитровград

 

с.Горски Извор

 

000419

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

14,404

 

Димитровград

 

с.Горски Извор

 

000658

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

29,317

Димитровград

с.Крум

000086

ГЕРЕНА

Пасище, мера

IV

18,432

Димитровград

С.Светлина

000202

В СЕЛО

Пасище, мера

IX

10,49

Димитровград

 

С.Светлина

000217

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

44,434

Димитровград

С.Светлина

000054

ЧУКАТА

Пасище, мера

VIII

16,574

Димитровград

 

С.Светлина

000078

ТОКАТ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

19,563

Димитровград

с.Светлина

000016

КЬОР БУНАР

Пасище, мера

VIII

7,905

Димитровград

с.Светлина

000006

ТАХТАЛИ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

6,924

Димитровград

с.Светлина

000009

КЬОР БУНАР

Пасище, мера

VIII

5,037

Димитровград

с.Светлина

000080

КЬОР БУНАР

Пасище, мера

VIII

18,12

 

 

 

 

 

 

212,079

 

5. Разпределя на Васил Димитров Василев за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 410,459дка.

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Горски Извор

000340

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

21,867

 

Димитровград

 

с.Горски Извор

000517

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

17,140

Димитровград

с.Горски Извор

000659

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

11,035

Димитровград

с.Горски Извор

000668

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

14,697

Димитровград

с.Горски Извор

000732

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

11,594

Димитровград

с.Горски Извор

000894

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

IX

33,573

Димитровград

с.Горски Извор

196007

ШУМАТА

Пасище, мера

VIII

102,724

Димитровград

с.Горски Извор

196004

ШУМАТА

Пасище, мера

VIII

8,000

Димитровград

с.Горски Извор

196009

ШУМАТА

Пасище, мера

V

51,974

Димитровград

с.Горски Извор

197060

ТИКЕРЛИЧКИ ДОРУК

Пасище, мера

VI

124,401

Димитровград

с.Горски Извор

000699

С.ГОРСКИ ИЗВОР

Пасище, мера

      IX

           

    13,454

 

 

 

 

 

 

410,459

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Лютвие Ремзи Халил, Алеко Гинев Леков, Янко Петков Янев, „Мериленд и КО” ЕООД, Васил Димитров Василев при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: