Протокол №4 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ -с.Долно Белево

 

П Р О Т О К ОЛ   №4

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Долно Белево.

 

            I. За землището на с.Долно Белево, общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Стамен Желев Господинов, с рег.индекс СД-16-167/10.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ г-н Стамен Желев Господинов отглежда  2бр.крави-млечни , които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на общо 2ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Стамен Желев Господинов е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Стамен Желев Господинов има право да ползва 20 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Долно Белево, общ.Димитровград, комисията

 

РЕШИ:

 

          II. Разпределя на Стамен Желев Господинов за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 21,265дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

 

с.Долно Белево

141001

 

БОТИЦА

 

Пасище, мера

 

   

     IV

4,001

 

Димитровград

 

с.Долно Белево

000130

ТОПАЛИ ИГРЕК

Пасище, мера

VI

9,485

Димитровград

 с.Долно Белево

000161

СРЕДНИЯ БАИР

Пасище, мера

VI

   7,779

 

 

 

 

 

 

21,265

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем със Стамен Желев Господинов при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: