Протокол №6 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Странско

П Р О Т О К ОЛ   №6

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Странско.

 

            I. За землището на с.Странско, общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Недялка Пейчева Петрова, с рег.индекс СД-16-116/01.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ г-жа Недялка Пейчева Петрова отглежда  48бр. говеда над 2г. възраст, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 48ЖЕ и 5бр.говеда от 6месеца до 2г., които приравнени към 0,6 животинска единица, отговарят на 3ЖЕ или общо 51ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади с обща площ от 107,338дка. Към заявлението Недялка Пейчева Петрова е посочил конкретен номер на имот, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Недялка Пейчева Петрова има право да ползва 510 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на гр.Димитровград, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

II. Разпределя на Недялка Пейчева Петрова за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 99,998дка.

 

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Странско

038001

ГЕРЕНА

Пасище, мера

V

99,998

 

 

 

 

 

 

   99,998

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Недялка Пейчева Петрова при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: