Протокол №10 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Бодрово

П Р О Т О К ОЛ   №10

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Бодрово.

 

I. За землището на с.Бодрово, общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1.Заявление от Добрена Сашева Христозова, с рег.индекс СД-16-150/09.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в Приложение №1 Добрена Сашева Христозова отглежда  40бр. овце и 26бр.кози, които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на общо 9,9ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Добрена Сашева Христозова е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Добрена Сашева Христозова има право да ползва 99дка пасища, мери и ливади от I до VII категория или 198дка. за категории от VIII до X.

2.Заявление от Мария Иванова Господинова, с рег.индекс СД-16-134/07.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Мария Иванова Господинова отглежда  56бр. говеда над 2г, които приравнени към 1животинска единица, отговарят на 56ЖЕ., 17бр. телета и малачета под 2г., които приравнени към 0,6животинска единица, отговарят на 10,2ЖЕ или общо 66,2ЖЕ . Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Мария Иванова Господинова е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Иван Желязков Ванчев има право да ползва 662дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 1324дка. за категории от VIII до X.

3.Заявление от Тодор Грозев Апостолов, с рег.индекс СД-16-117/01.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Тодор Грозев Апостолов отглежда  172бр. овце, които приравнени към 0,15 животински единици, отговарят на общо 25,8ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади на обща площ 215,837дка. сравняващи на 129,900дка. от I до VII категория. Към заявлението Тодор Грозев Апостолов е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Тодор Грозев Апостолов има право да ползва 258дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 516дка. за категории от VIII до X.

4.Заявление от Пенчо Господинов Христозов, с рег.индекс СД-16-118/01.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Пенчо Господинов Христозов отглежда  57бр. крави-млечни над 2г., които приравнени към 1животински единици, отговарят на 57ЖЕ, 16бр. телета и малачета под 2г., които приравнени към 0,6 животински единици, отговарят на 9,6ЖЕ или общо 66,6ЖЕ, Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади на обща площ 546,413дка. сравняващи се на 283,594дка от I до VII категория. Към заявлението Пенчо Господинов Христозов е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Пенчо Господинов Христозов има право да ползва 666дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 1332дка. за категории от VIII до X.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Бодрово, общ.Димитровград, комисията

 

РЕШИ:

 

II.1.Разпределя на Добрена Сашева Христозова за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 102.956дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Бодрово

000715

КАРАГОЧОВА ЧЕШМА

Пасище, мера

VII

32,555

Димитровград

с.Бодрово

000811

КАПСИДАТА

Пасище, мера

IX

62,747

Димитровград

с.Бодрово

000812

ПОЛЯНИТЕ

Пасище, мера

IX

7,654

 

 

 

 

 

 

 102,956 

 

2.Разпределя на Мария Иванова Господинова за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 201.56дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Бодрово

000323

ЗАХИРИЦА

Пасище, мера

IX

6,537

 

Димитровград

 

с.Бодрово

000380

ГАБРОВСКИЯ КАЙРЯК

Пасище, мера

IX

15,113

 

Димитровград

 

с.Бодрово

000401

КЕЛЕМИТЕ

Пасище, мера

IX

5,878

Димитровград

с.Бодрово

000522

БЯЛАТА ПРЪСТ

Пасище, мера

IX

5,479

Димитровград

с.Бодрово

000774

ЧЕТАЛЕТО

Пасище, мера

IX

17,408

Димитровград

с.Бодрово

000799

ПОЛЯНИТЕ

Пасище, мера

IX

30,914

Димитровград

с.Бодрово

000808

КАПСИДАТА

Пасище, мера

VI

19,728

Димитровград

с.Бодрово

000821

КАПСИДАТА

Пасище, мера

IX

21,011

Димитровград

с.Бодрово

000440

СТАРОТО СЕЛО

Пасище, мера

VIII

33,704

Димитровград

с.Бодрово

000564

СТАРОТО СЕЛО

Пасище с храсти

VIII

18,274

Димитровград

 

с.Бодрово

000888

КАПСИДАТА

Пасище, мера

VI

27,514

 

 

 

 

 

 

 201,56

 

            3.Разпределя на Тодор Грозев Апостолов за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 150,417дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Бодрово

000247

ВИСОКА ТОДОРА

Пасище, мера

VIII

5,745

Димитровград

с.Бодрово

000442

ШАФРАНА

Пасище, мера

IX

8,998

Димитровград

с.Бодрово

000614

СВЕТИ ГЕОРГИ

Пасище, мера

IX

10,856

Димитровград

 

с.Бодрово

000616

СВЕТИ ГЕОРГИ

Пасище, мера

IX

20,284

Димитровград

с.Бодрово

000655

СВЕТИ ГЕОРГИ

Пасище, мера

VIII

34,551

Димитровград

с.Бодрово

000656

СВЕТИ ГЕОРГИ

Пасище, мера

IX

30,874

Димитровград

с.Бодрово

000661

ШАФРАНА

Пасище, мера

VIII

21,208

Димитровград

 

с.Бодрово

000951

ЖИДОВИЦА

Пасище, мера

V

17,901

 

 

 

 

 

 

150,417

 

4.Разпределя на Пенчо Господинов Христозов за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 172,471дка

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Бодрово

000220

ПОД КОРИЙКАТА

Пасище, мера

IV

4,211

Димитровград

с.Бодрово

000599

ДРЕНАКА

Пасище, мера

VI

19,973

Димитровград

с.Бодрово

000605

ДРЕНАКА

Пасище, мера

VI

31,767

Димитровград

с.Бодрово

000621

ДО СЕЛОТО

Пасище, мера

VIII

50,131

Димитровград

 

с.Бодрово

000717

КАРАГОЧОВА ЧЕШМА

Пасище, мера

VII

2,769

Димитровград

с.Бодрово

000817

ПОЛЯНИТЕ

Пасище, мера

IX

12,017

Димитровград

 

с.Бодрово

000522

БЯЛАТА ПРЪСТ

Пасище, мера

IX

5,479

Димитровград

 

с.Бодрово

000810

ПОЛЯНИТЕ

Пасище, мера

IX

46,124

 

 

 

 

 

 

172,471

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Добрена Сашева Христозова, Мария Иванова Господинова, Тодор Грозев Апостолов, Пенчо Господинов Христозов при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: