Протокол №15 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Крепост

П Р О Т О К ОЛ   №15

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Крепост.

 

I. За землището на с.Крепост, общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1.Заявление от Марина Петрова Митева, с рег.индекс СД-16-156/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ г-жа Марина Петрова Митева отглежда  233бр. овце , които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на общо 34,95ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Марина Петрова Митева е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Марина Петрова Митева има право да ползва 349,5дка пасища, мери и ливади от I до VII категория или 699дка. за категории от VIII до X.

2.Заявление от Янаки Петров Митев, с рег.индекс СД-16-127/02.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ и Приложение №1 г-н Янаки Петров Митев отглежда  15бр. говеда над 2г, които приравнени към 1животинска единица, отговарят на общо 15ЖЕ . Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Янаки Петров Митев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Янаки Петров Митев има право да ползва 150дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория или 300дка. за категории от VIII до X.

3.Заявление от Станка Деянова Панева, с рег.индекс СД-16-163/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ г-жа Станка Деянова Панева отглежда 44бр. говеда над 2г., които приравнени към 1 животински единици, отговарят на общо 44ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Станка Деянова Панева е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Станка Деянова Панева има право да ползва 440дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Крепост, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

II.1.Разпределя на Марина Петрова Митева за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 399,935дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Крепост

000567

ИРИНЖ.ЛОЗЯ

Пасище с храсти

VIII

88,696

 

Димитровград

 

с.Крепост

000569

ИРИНЖ.ЛОЗЯ

Пасище с храсти

VIII

81,424

 

Димитровград

 

с.Крепост

000576

ИРИНЖ.ЛОЗЯ

Пасище с храсти

VIII

81,397

 

Димитровград

 

с.Крепост

000577

ИРИНЖ.ЛОЗЯ

Пасище с храсти

VIII

25,797

 

Димитровград

 

с.Крепост

000579

ИРИНЖ.ЛОЗЯ

Пасище с храсти

VIII

24,75

 

Димитровград

 

с.Крепост

000580

ИРИНЖ.ЛОЗЯ

Пасище с храсти

VIII

4,038

 

Димитровград

 

с.Крепост

000582

ИРИНЖ.ЛОЗЯ

Пасище с храсти

VIII

23,512

 

Димитровград

 

с.Крепост

000585

ИРИНЖ.ЛОЗЯ

Пасище с храсти

VIII

70,321

 

 

 

 

 

 

399,935

 

                2. Разпределя на Янаки Петров Митев за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 179,909дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

 

Димитровград

 

с.Крепост

000374

УВАТА

Пасище, мера

IV

13,911

Димитровград

 

с.Крепост

000385

ГОЛАТА ЧУКА

Пасище, мера

IV

49,752

Димитровград

с.Крепост

000445

БЪСКА ЧУКА

Пасище, мера

VIII

14,548

Димитровград

с.Крепост

000621

МИХАЛЧОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

24,392

Димитровград

с.Крепост

000633

ЧЕШМА ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

35,02

Димитровград

с.Крепост

000634

ЧЕШМА ДЕРЕ

Пасище, мера

VII

15,821

Димитровград

с.Крепост

000586

ИРИНЖ.ЛОЗЯ

Пасище, мера

VIII

14,072

Димитровград

с.Крепост

000637

ЧЕШМА ДЕРЕ

Пасище, мера

VII

12,393

 

 

 

 

 

 

179,909

 

            3.Разпределя на Станка Деянова Панева за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 145,467дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

с.Крепост

000655

ВЪРБИТЕ

Пасище, мера

IV

2,245

 

Димитровград

 

с.Крепост

000662

КАРАЯМЯЧ

Пасище, мера

IV

0,363

 

Димитровград

 

с.Крепост

000666

КАРАЯМЯЧ

Пасище, мера

IV

1,754

Димитровград

с.Крепост

000672

ОРЕШАКА

Пасище, мера

VI

1,083

Димитровград

с.Крепост

000701

ЦЪРВЕНАКА

Пасище, мера

VI

6,47

Димитровград

с.Крепост

000661

ВАЛОВЕТЕ

Пасище, мера

IV

1,06

Димитровград

с.Крепост

000677

КОКАЛАНА

Пасище с храсти

IV

17,46

Димитровград

с.Крепост

000701

ЦЪРВЕНАКА

Пасище, мера

VI

6,47

Димитровград

с.Крепост

000681

КОКАЛАНА

Пасище, мера

VI

15,933

Димитровград

с.Крепост

000683

КОКАЛАНА

Пасище, мера

VI

17,92

Димитровград

с.Крепост

000688

ЦЪРВЕНАКА

Пасище, мера

VI

25,913

Димитровград

с.Крепост

000696

ЦЪРВЕНАКА

Пасище, мера

VI

29,676

Димитровград

с.Крепост

000698

ЦЪРВЕНАКА

Пасище, мера

VI

16,066

Димитровград

с.Крепост

000674

ВЪРБИТЕ

Пасище, мера

VI

0,467

Димитровград

с.Крепост

038021

КАЙРЯКА

Пасище, мера

IV

1,452

Димитровград

с.Крепост

038022

КАЙРЯКА

Пасище, мера

IV

1,135

 

 

 

 

 

 

145,467

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Марина Петрова Митева, Янаки Петров Митев, Станка Деянова Панева при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: