Протокол №14 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Радиево и с.Бряст

П Р О Т О К ОЛ   №14

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Радиево и с.Бряст

 

            I. За землището на с.Радиево, общ.Димитровград има подадено 1 бр. заявление от Иванка Тошева Маринова, с рег.индекс СД-16-144/08.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно броя на  животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ и Приложение №1 г-жа Иванка Тошева Маринова отглежда  28бр. крави- говеда над 2г., които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на общо 28ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП- пасища, мери и ливади. Към заявлението Иванка Тошева Маринова е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Иванка Тошева Маринова има право да ползва 280дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

            С оглед на гореизложеното и на това, че няма други постъпили заявления за землището на с. Радиево, общ.Димитровград, комисията

 

РЕШИ:

  1. 1.Разпределя на Иванка Тошева Маринова за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 278,911дка.

 

 

ОбЩИНА

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

площ

Димитровград

с.Радиево

000412

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

9,2

Димитровград

с.Радиево

020030

ГРАДИНИТЕ

Пасище, мера

V

32,9

Димитровград

с.Радиево

000142

ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ

Пасище, мера

III

13,3

Димитровград

с.Радиево

000036

С.РАДИЕВО

Пасище, мера

V

45,6

Димитровград

с.Радиево

000043

С.РАДИЕВО

Пасище, мера

V

11,5

Димитровград

с.Радиево

000012

ГОЛЯМ БЛОК

Пасище, мера

V

8,3

Димитровград

с.Радиево

000013

ГОЛЯМ БЛОК

Пасище, мера

V

31,5

Димитровград

с.Радиево

000102

ДО СЕЛО

Пасище, мера

V

17,2

Димитровград

с.Радиево

000008

КОШУ БАИР

Пасище с храсти

V

12,938

Димитровград

с.Радиево

000089

ДО СЕЛО

Пасище, мера

V

4,197

Димитровград

с.Радиево

000137

РАЗЦЕПЕНАТА ЧУКА

Пасище с храсти

V

47,607

Димитровград

с.Радиево

000143

НАД СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

V

2,755

Димитровград

с.Радиево

000205

ПОД ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

V

11,402

Димитровград

с.Радиево

000303

УЗУНДЖА ДЕРЕ

Пасище, мера

V

26,016

Димитровград

с.Бряст

000304

ДОМУС БЮЛЮК

Пасище, мера

VI

4,496

 

 

 

 

 

 

278,911

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Иванка Тошева Маринова при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: