Протокол №13 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Скобелево

П Р О Т О К ОЛ   №13

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Скобелево.

 

I. За землището на с.Скобелево, общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1.Заявление от Виолета Димова Ангелова, с рег.индекс СД-16-155/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Виолета Димова Ангелова отглежда  87бр. говеда над 2г. , които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 87ЖЕ, 24бр. говеда от 6м. до 2г. , които приравнени към 0,6 животинска единица, отговарят на 14,4ЖЕ, 193бр. овце , които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на 28,95ЖЕ или общо 130,35ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади  на площ от 50,776дка. Към заявлението Виолета Димова Ангелова е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Виолета Димова Ангелова има право да ползва 1303,5дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

2.Заявление от Антон Петков Ангелов, с рег.индекс СД-16-149/09.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Антон Петков Ангелов отглежда  10бр. говеда над 2г, които приравнени към 1животинска единица, отговарят на 10ЖЕ., 7бр. телета и малачета под 2г., които приравнени към 0,6животинска единица, отговарят на 4,2ЖЕ или общо 14,2ЖЕ . Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Антон Петков Ангелов е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Антон Петков Ангелов има право да ползва 142дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

3.Заявление от Митко Вълев Монев, с рег.индекс СД-16-171/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Митко Вълев Монев отглежда 50бр. крави-млечни в т.ч. телета и малачета над 2г., които приравнени към 1 животински единици, отговарят на общо 50ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Митко Вълев Монев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Митко Вълев Монев има право да ползва 500дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

4. Заявление от Йордан Вълков Йорданов, с рег.индекс СД-16-170/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Йордан Вълков Йорданов отглежда 3бр. говеда над 2г., които приравнени към 1 животински единици, отговарят на 3ЖЕ, 202бр. овце, които приравнени към 0,15 животински единици, отговарят на 30,3ЖЕ, 4бр. кози., които приравнени към 0,15 животински единици, отговарят на 0,6ЖЕ или общо 34,9ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Йордан Вълков Йорданов е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Йордан Вълков Йорданов има право да ползва 349дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Скобелево, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

II.1.Разпределя на Виолета Димова Ангелова за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 351,966 дка.

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

с.Скобелево

000157

……………

Пасище, мера

IV

12,5

Димитровград

с.Скобелево

014001

АДАТА

Пасище, мера

III

137,942

Димитровград

с.Скобелево

015001

АДАТА

Пасище, мера

III

55,47

Димитровград

с.Скобелево

012003

АДАТА

Пасище, мера

III

92,061

Димитровград

с.Скобелево

026001

ПОД ШОСЕТО

Пасище, мера

III

19,4

Димитровград

с.Скобелево

000260

……………

Пасище, мера

IV

34,593

 

 

 

 

 

 

351,966

 

2. Разпределя на Антон Петков Ангелов за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 46,398дка.

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Скобелево

013001

 

АДАТА

Пасище, мера

III

40,015

Димитровград

с.Скобелево

000335

……………

Пасище, мера

IV

6,383

 

 

 

 

 

 

 46,398

 

3.Разпределя на Митко Вълев Монев за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 158,491дка.

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

 

Димитровград

 

с.Скобелево

000075

 

……………

Пасище, мера

III

33,021

Димитровград

с.Скобелево

043001

 

ГЕРЕНЯ

Пасище, мера

IV

33,592

Димитровград

с.Скобелево

077003

 

ДАНАЙЯ

Пасище, мера

V

70,878

Димитровград

с.Скобелево

076005

 

ЗАД КАЯДЖИКА

Пасище, мера

V

21

 

 

 

 

 

 

158,491

 

4. Разпределя на Йордан Вълков Йорданов за стопанската 2016/2017 година, упоменатия по-долу имот с площ от 111,964дка.

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

 

 

Димитровград

 

с.Скобелево

 

076008

 

 

ЗАД КАЯДЖИКА

 

Пасище, мера

 

 

IV

 

 

111,964

 

 

 

 

 

 

111,964

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Виолета Димова Ангелова, Антон Петков Ангелов, Митко Вълев Монев ,Йордан Вълков Йорданов при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: