Протокол №12 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - Димитровград

П Р О Т О К ОЛ   №12

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Светлина

 

            I. За землището на с.Светлина, общ.Димитровград има подадено 1 бр. заявление от Елисавета Руменова Ковачева, с рег.индекс СД-16-162/10.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно броя на  животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в Приложение №1 г-жа Елисавета Руменова Ковачева отглежда  11бр. крави- говеда над 2г., които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 11 ЖЕ и 82бр. говеда от 6м. до 2г. годишна възраст, които приравнени към 0.6 животинска единица, отговарят на 50ЖЕ или общо 61ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП- пасища, мери и ливади. Към заявлението Елисавета Руменова Ковачева е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Елисавета Руменова Ковачева има право да ползва 610дка пасища, мери и ливади от I до VII категория или 1220дка. от VIII до X категория.

 

            С оглед на гореизложеното и на това, че няма други постъпили заявления за землището на с.Светлина, общ.Димитровград, комисията.

 

РЕШИ:

 

 II. Разпределя на Елисавета Руменова Ковачева за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 483,451дка.

 

ОбЩИНА

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

площ

Димитровград

с.Светлина

000002

ТАХТАЛИ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

139,941

Димитровград

с.Светлина

000112

ДО СЕЛО

Пасище, мера

VIII

13,692

Димитровград

с.Светлина

000114

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

10,156

Димитровград

с.Светлина

000190

В СЕЛО

Пасище, мера

IX

15,442

Димитровград

с.Светлина

000197

В СЕЛО

Пасище, мера

V

139,232

Димитровград

с.Светлина

000204

ЮРУТЛУКА

Пасище, мера

     V

73,898

Димитровград

с.Светлина

000207

ЮРУТЛУКА

Пасище, мера

V

68,511

Димитровград

с.Светлина

000230

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

10,738

Димитровград

с.Светлина

000234

В СЕЛО

Пасище, мера

IX

11,841

 

 

 

 

 

 

483,451

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Елисавета Руменова Ковачева при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: