Протокол №16 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Черногорово

П Р О Т О К ОЛ   №16

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Черногорово.

 

I. За землището на с.Черногорово, общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1.Заявление от „Л и М” ЕООД с управител Марин Георгиев Добрев, с рег.индекс СД-16-157/10.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ „Л и М” ЕООД отглежда  128бр. овце , които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на общо 19,2ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението „Л и М” ЕООД е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ „Л и М” ЕООД има право да ползва 192дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

2.Заявление от Иван Огнянов Ангелов, с рег.индекс СД-16-153/09.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в БАБХ Иван Огнянов Ангелов отглежда  56бр. говеда над 2г, които приравнени към 1животинска единица, отговарят на 56ЖЕ., 19бр. телета и малачета под 2г., които приравнени към 0,6животинска единица, отговарят на 11,4ЖЕ или общо 67,4ЖЕ . Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади за 292,07дка. Към заявлението Иван Огнянов Ангелов е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Иван Огнянов Ангелов има право да ползва 674дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

3.Заявление от Дочка Емилова Цветкова, с рег.индекс СД-16-151/09.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в Приложение №1 Дочка Емилова Цветкова отглежда 41бр. говеда над 2г., които приравнени към 1 животински единици, отговарят на 41ЖЕ, 11бр.говеда  от 6м. до 2г. , които приравнени към 0,6 животински единици, отговарят на 6,6ЖЕ или общо 47,6ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади за 35,959дка. Към заявлението Дочка Емилова Цветкова е посочила конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Дочка Емилова Цветкова има право да ползва 476дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Черногорово, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

II.1.Разпределя на „Л и М” ЕООД за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 180,462дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

с.Черногорово

000009

КРЕПОСТКА СПИРКА

Пасище, мера

V

43,294

 

Димитровград

с.Черногорово

000088

СРЪБЧАТА

Пасище, мера

IV

8,753

 

Димитровград

с.Черногорово

000090

СРЪБЧАТА

Пасище с храсти

VI

9,98

 

Димитровград

с.Черногорово

000093

СРЪБЧАТА

Пасище, мера

VI

73,995

 

Димитровград

с.Черногорово

000124

БЯЛАТА ПРЪСТ

Пасище, мера

V

5,372

 

Димитровград

с.Черногорово

000195

ЯНЕВА КЮПРИЯ

Пасище, мера

IV

10,597

 

Димитровград

с.Черногорово

085105

ПЪРЖАНАКА

Пасище, мера

VII

9,156

 

Димитровград

с.Черногорово

095007

НОВАТА ЧЕШМА

Пасище, мера

VII

10,71

 

Димитровград

с.Черногорово

095009

НОВАТА ЧЕШМА

Пасище, мера

VII

8,605

 

 

 

 

 

 

180,462

 

2.Разпределя на Иван Огнянов Ангелов за стопанската 2016/2017 година,    упоменатия по-долу имот с обща площ 115,023 дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Черногорово

034030

СТАРОТО ЮРТЕ

Пасище, мера

VI

115,023

 

 

 

 

 

 

115,023

 

3.Разпределя на Дочка Емилова Цветкова за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 299,807дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

с.Черногорово

000101

КРЕПОСТКИ ЛОЗЯ

Пасище, мера

IV

38,113

 

Димитровград

с.Черногорово

000179

ЦАРЕВА ЧЕШМА

Пасище, мера

VIII

7,842

 

Димитровград

с.Черногорово

034031

ЦАРЕВА ЧЕШМА

Пасище, мера

VIII

253,852

 

 

 

 

 

 

299,807

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Марин Георгиев Добрев, Иван Огнянов Ангелов и Дочка Емилова Цветкова при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия