Протокол №9 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Ябълково

П Р О Т О К ОЛ   №9

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Ябълково.

 

            I. За землището на с.Ябълково, общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Кръстю Колев Кръстев, с рег.индекс СД-16-133/07.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ и от Приложение №1 г-н Кръстю Колев Кръстев отглежда  87бр. крави- млечни, за разплод и бременни юници, които приравнени към 1 животинска отговарят на общо 87ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Кръстю Колев Кръстев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Кръстю Колев Кръстев има право да ползва 870дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

2. Заявление от Николай Кръстев Кръстев, с рег.индекс СД-16-132/07.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ и от Приложение №1 г-н Николай Кръстев Кръстев отглежда  77бр. крави-млечни, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на общо 77ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Николай Кръстев Кръстев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Николай Кръстев Кръстев има право да ползва 770дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Ябълково, общ.Димитровград, комисията

 

РЕШИ:

 

 

          II.1. Разпределя на Кръстю Колев Кръстев за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 855,356 дка.

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Ябълково

187001

ЧУКИТЕ

Пасище, мера

VII

814

 

Димитровград

с.Ябълково

190002

КАМЕННА КАРИЕРА

Пасище, мера

VII

41,356

 

 

 

 

 

 

       855,356

                                                                                                                                          

 

           2. Разпределя на Николай Кръстев Кръстев за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 742,826дка.

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

с.Ябълково

186001

ЧУКИТЕ

Пасище, мера

VII

420,557

Димитровград

 

с.Ябълково

164001

НИНЕВ БАИР/ЧУКА/

Пасище, мера

VII

322,369

 

 

 

 

 

 

742,826

                                                                                             

                                           

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Кръстю Колев Кръстев и Николай Кръстев Кръстев при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: