Протокол №5 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - Меричлери

 

П Р О Т О К ОЛ   №5

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на гр.Меричлери.

 

            I. За землището на гр.Меричлери, общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Христо Петков Петков, с рег.индекс СД-16-119/01.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ г-н Христо Петков Петков отглежда , 42бр. крави-млечни, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 42ЖЕ , 21бр.кози-майки , които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на 3,15ЖЕ или общо 45,15ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Христо Петков Петков е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Христо Петков Петков има право да ползва 451,5 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

2. Заявление от Бялко Георгиев Белков , с рег.индекс СД-16-592/01.03.2016г.. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ г-н Бялко Георгиев Белков отглежда , 30бр. овце и кози, които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на общо 4,5ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Бялко Георгиев Белков е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Бялко Георгиев Белков има право да ползва 45 дка. пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на гр.Меричлери, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

II. 1. Разпределя на Христо Петков Петков за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 435,04дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

гр.Меричлери

000252

ПАВЛЕТА

Пасище, мера

V

294,861

Димитровград

гр.Меричлери

000249

ПАВЛЕТА

Пасище, мера

IV

140,179

 

 

 

 

 

 

435,04

 

 

2. Разпределя на Бялко Георгиев Белков за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 78,798дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

гр.Меричлери

000460

ПАВЛЕТА

Пасище с храсти

VIII

35,20

Димитровград

гр.Меричлери

000461

ПАВЛЕТА

Пасище с храсти

V

7,445

Димитровград

гр.Меричлери

000467

ПАВЛЕТА

Пасище с храсти

VIII

36,153

 

 

 

 

 

 

78,798

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Христо Петков Петков и Бялко Георгиев Белков при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: