Протокол №1 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Върбица

П Р О Т О К ОЛ   №1

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Върбица.

 

 

            I. За землището на с.Върбица, общ.Димитровград има подадено 1 бр. заявление от Васил Иванов Чанлиев, с рег.индекс СД-16-161/10.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на  животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ г-н Васил Иванов Чанлиев отглежда  152бр. говеда над 2-годишна възраст, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 152 ЖЕ и 6бр. говеда под 2-годишна възраст, които приравнени към 0.6 животинска единица, отговарят на 3.6 ЖЕ или общо 155,6ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП- пасища за землището на с.Върбица- 272,148дка. Към заявлението Васил Иванов Чанлиев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Васил Иванов Чанлиев има право да ползва 1556 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

            С оглед на гореизложеното и на това, че няма други постъпили заявления за землището на с.Върбица, общ.Димитровград, комисията

РЕШИ:

 II. Разпределя на Васил Иванов Чанлиев за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 179,778 дка.

 

ОбЩИНА

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

площ

Димитровград

с.Върбица

000329

ОПАШКАТА

Пасище, мера

V

3,417

Димитровград

с.Върбица

000008

ФАКАКА

Пасище, мера

IV

3,423

Димитровград

с.Върбица

000024

КЮРПЕ КОРИЯ

Пасище, мера

IV

9,744

Димитровград

с.Върбица

000028

ФАКАКА

Пасище, мера

IV

9,129

Димитровград

с.Върбица

000086

ДИМЧОВИТЕ ЯБЪЛКИ

Пасище, мера

VI

9,248

Димитровград

с.Върбица

052023

ДО МОГИЛАТА

Пасище, мера

V

1,501

   Димитровград

    с.Върбица

084001

ОПАШКАТА

Пасище, мера

V

1,556

   Димитровград

    с.Върбица

000035

ДРЕНАКА

Пасище, мера

IV

10,084

   Димитровград

    с.Върбица

000048

ЧЕРВЕНАКА

Пасище, мера

IV

6,305

   Димитровград

    с.Върбица

000140

ОСТРОВ КУБА

Пасище, мера

IV

19,324

   Димитровград

    с.Върбица

000143

ОСТРОВ КУБА

Пасище, мера

IV

17,718

   Димитровград

    с.Върбица

000316

СКЕЛЯТА

Пасище, мера

V

17,012

   Димитровград

    с.Върбица

000343

ОПАШКАТА

Пасище, мера

V

12,949

   Димитровград

    с.Върбица

000303

ПРИПЕКА

Пасище, мера

V

8,335

   Димитровград

    с.Върбица

000309

СКЕЛЯТА

Пасище, мера

V

11,338

   Димитровград

    с.Върбица

084001

ОПАШКАТА

Пасище, мера

V

1,556

   Димитровград

    с.Върбица

000020

ФАКАКА

Пасище, мера

IV

3,241

   Димитровград

    с.Върбица

000023

ТЕНЧИНИЯ БЮЛЮК

Пасище, мера

IV

4,261

   Димитровград

    с.Върбица

000029

ФАКАКА

Пасище, мера

IV

11,524

   Димитровград

    с.Върбица

000036

ДРЕНАКА

Наводнена ливада

IV

2,918

   Димитровград

    с.Върбица

000080

КОПРИВАТА

Пасище, мера

IV

5,297

   Димитровград

    с.Върбица

000032

ДРЕНАКА

Пасище, мера

IV

2,738

   Димитровград

    с.Върбица

000146

ГОГАНИЦА

     Ливада

IV

7,16

 

 

 

 

 

 

179,778

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Васил Иванов Чанлиев при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия