Протокол №2 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - Димитровград

П Р О Т О К ОЛ   №2

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на гр.Димитровград.

 

            I. За землището на гр.Димитровград, общ.Димитровград са подадени следните заявления:

1. Заявление от Мариян Ангелов Вълков, с рег.индекс СД-16-140/07.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ г-н Мариян Ангелов Вълков отглежда  16бр. говеда в това число 5бр. крави-месодайни и 4бр. крави-млечни , които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 16ЖЕ, както и 6бр. телета над 1г. и под 2г. за угояване, които приравнени към 0,6 животинска единица, отговарят на 3,6ЖЕ или общо 19,6ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Мариян Ангелов Вълков е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Мариян Ангелов Вълков има право да ползва 392дка./ЖЕ пасища, мери и ливади от VII до X категория.

2. Заявление от Георги Красимиров Петков, с рег.индекс СД-16-124/02.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ г-н Георги Красимиров Петков отглежда  356бр. овце в това число 267р. овце-млечни и 2бр. овце-месодайни , които приравнени към 0,15 животинска единица, отговарят на общо 53,4ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Георги Красимиров Петков е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Мариян Ангелов Вълков има право да ползва 534 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

 

 

След като разгледа постъпилите заявления за землището на гр.Димитровград, общ.Димитровград, комисията

 

РЕШИ:

 

          II.1. На Мариян Ангелов Вълков разпределя за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 223,244 дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

Гр.Димитровград

21052.352.24

 

БЕЛИЯ БРЯГ

 

 Пасище

 

VIII

107,283

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.95.41

          БЕЛИЯ БРЯГ

     Пасище

VIII

115,961

 

 

 

 

 

 

223,244

 

 

           2.На Георги Красимиров Петков разпределя за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 568,225дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

 

Гр.Димитровград

21052.25.17

ДЯДО ГРОЗЕВО КЛАДЕНЧЕ

     Пасище

VIII

21,632

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.79.25

ЮРДЕКОВА ЧУКА

     Пасище

     IV

32,973

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.82.35

ПЕНЕВСКА ЧУКА

     Пасище

IV

 26,681

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.207.14

ТАТАР ЕРИ

 Пасище

V

23,346

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.95.52

ВЪЛЧАН НИВА

     Пасище

IV

125,078

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.95.57

ГОЛЯМАТА ЧУКА

     Пасище

IV

  31,167

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.108.6

КИПРА

     Пасище

IV

  43,334

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.109.31

КИПРА

     Пасище

IV

  54,315

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.112.46

ЧАЛТАЛИ

     Пасище

VIII

  25,567

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.210.27

ТАТАР ЕРИ

     Пасище

IV

52,319

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.217.31

ГОРНИЯ БОЗАЛЪК

     Пасище

IV

88,981

Димитровград

Гр.Димитровград

21052.95.50

ВЪЛЧАН НИВА

     Пасище

IV

42,832

 

 

 

 

 

 

568,225

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Мариян Ангелов Вълков и Георги Красимиров Петков при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

 

 

 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: