Протокол №8 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Брод

П Р О Т О К ОЛ   №8

 

 

            Днес 08.04.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Брод.

 

 

            I. За землището на с.Брод, общ.Димитровград има подадено 1 бр. заявление от Радомир Тилчев Радев, с рег.индекс СД-16-141/08.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на  животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ г-н Радомир Тилчев Радев отглежда  82бр. крави- млечни и телета и малачета над 2г., които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 82 ЖЕ и 18бр. говеда под 2-годишна възраст, които приравнени към 0.6 животинска единица, отговарят на 10,8 ЖЕ или общо 92,8ЖЕ. Според данните от Приложение №2 има сключени договори за наем на имоти с НТП- пасища за землището на с.Брод- 161,4дка..Към заявлението Радомир Тилчев Радев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Радомир Тилчев Радев има право да ползва 928 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

            С оглед на гореизложеното и на това, че няма други постъпили заявления за землището на с.Брод, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 II. Разпределя на Радомир Тилчев Радев за стопанската 2016/2017 година, упоменатите по-долу имоти с обща площ 204.07дка.

 

 

 

 

 

 

 

ОбЩИНА

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

площ

Димитровград

с.Брод

000192

ЧУКИТЕ

Пасище с храсти

V

69,427

Димитровград

     

      с.Брод

000203

ЧУКИТЕ

Пасище, мера

III

61,279

Димитровград

     

      с.Брод

000012

КИЛИКЯ

Пасище, мера

V

73,364

 

 

 

 

 

 

204,07

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Радомир Тилчев Радев при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

             

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: