Протокол №3 за разпределение на на площи по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ - с.Длъгнево

П Р О Т О К ОЛ   №3

 

 

            Днес 30.05.2016 год. комисия, определена със Заповед № РД-06-517/07.04.2016г.  на Кмета на община Димитровград комисия в състав:

Председател: Светослав Стойков-Заместник-кмет на община Димитровград;

Членове:         1. инж.Теодора Стоянова – Директор на дирекция ОССДСОМП;

                        2. Димитър Гавазов- Юрисконсулт на община Димитровград;

                        3. Станимир Ненов- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        4. Таня Велчева- ст.експерт дирекция ОССДСОМП;

                        се събра в 10.00 часа в сградата на общинска администрация Димитровград със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ и да определи необходимата площ за всеки кандидат по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Длъгнево.

 

            I. За землището на с.Длъгнево, общ.Димитровград са подадени 1бр. заявление от Петър Жеков Тенев, с рег.индекс СД-16-146/09.03.2016г. Към заявлението са приложени Приложение №1, Приложение №2, справка в БАБХ относно  броя на животните в обекта, и Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ. Според данните в справката от БАБХ г-н Петър Жеков Тенев отглежда  3бр.телета и малачета над 1г. за разплод и бременни юници , които приравнени към 0,6 животинска единица, отговарят на 1,8ЖЕ и 18бр. крави-млечни, които приравнени към 1 животинска единица, отговарят на 18ЖЕ или общо 19,8ЖЕ. Според данните от Приложение №2 няма сключени договори за наем на имоти с НТП - пасище, мери и ливади. Към заявлението Петър Жеков Тенев е посочил конкретни номера на имоти, които желае да ползва. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ Петър Жеков Тенев има право да ползва 198 дка пасища, мери и ливади от I до VII категория.

След като разгледа постъпилите заявления за землището на с.Длъгнево, общ.Димитровград, комисията

 

 

РЕШИ:

 

 

          II.1. Разпределя на Петър Жеков Тенев за стопанската 2016/2017 година, съгласно чл.37и , ал.4 от ЗСПЗЗ , упоменатите по-долу имоти с обща площ  162,088 дка.

 

Община

Землище

имот №

Местност

НТП

Кат.

Площ дка

Димитровград

с.Длъгнево

006034

 БАБА КЕРА

Пасище,мера

     IV

6,355

Димитровград

с.Длъгнево

999008

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

2,221

Димитровград

с.Длъгнево

999013

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

2,358

Димитровград

с.Длъгнево

999039

        БАИРА

Пасище, мера

IV

9,442

Димитровград

с.Длъгнево

999052

        ПАРПУЛА

Пасище, мера

VI

2,02

Димитровград

с.Длъгнево

999054

        БАБА КЕРА

Пасище, мера

IV

16,039

Димитровград

с.Длъгнево

999062

КАТАРЖИВ ЧАТАЛ

Пасище, мера

IV

30,24

Димитровград

с.Длъгнево

999075

        КРАЙ ЧАЛЪК

Пасище, мера

VI

46,141

Димитровград

с.Длъгнево

999077

КРАЙ ЧАЛЪК

Пасище, мера

VI

36,282

Димитровград

с.Длъгнево

999114

          АДИТЕ

Пасище, мера

IV

5,63

Димитровград

с.Длъгнево

999162

ТЮРКМЕН БАИР

Пасище, мера

IV

5,36

 

 

 

 

 

 

162,088

 

 

III. За изброените по-горе имоти община Димитровград да сключи договор за наем с Петър Жеков Тенев при годишна наемна цена в размер на 6,23 лв./ дка за срок от 7 (седем) години.

 

 

Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок от обявяването му на местата посочени в  чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-гр.Димитровград.

 

 

Забележка: Приложение №2 отговаря на Приложение №3

 

 

Комисия: