Съобщение по реда на чл.296 от Закона за електронните съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Община Димитровград съобщава на заинтересованите лица, че на 08.02.2016г. постъпи искане за поставяне на оптични шкафове от „ЕСКОМ” ООД – по опис - на бул. „Ст.Стамболов” №№4, 8, 3, 5, 9 и 10;  бул. „Г.С.Раковски” №№7 и 8;  ул. „П.Берон” №№2, 6, 3 и 5; ул. „Ивайло” 4 и 2; ул. „9-ти май” 4; ул. „Захари Зограф” 34 и ул. „Захари Стоянов” №№4 и 5 – по реда на чл.295 и 296 от Закона за електронните съобщения.

Заинтересованите лица могат в 30-дневен срок да подадат заявления по реда на Закона за електронните съобщения в Общинска администрация Димитровград – бул. „Раковски” 15.