ЗАПОВЕД №РД-06-170

З А П О В Е Д

№ РД-06-170

Димитровград .29.01.2016г.

     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-228/26.01.2016г. от Неделина Живкова Апостолова и Стойчо Димитров Стоянов, наследници на Стойчо Богданов Делчев,съсобственици на неурегулиран поземлен имот  пл.№ 1862 в кв.92 по плана на Димитровград ,одобрен със заповеди № 531/1996г., №532/2000г., №342/2001г., №431/2001г. ,№502/2003г. и №874/2006г. с идентификатор 21052.1015.67 по кадастралната карта , с искане за допущане    изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация на кв.92 с цел разделяне на имота и урегулиране на новообразуваните имоти „за жилищно застрояване” при спазване изискванията на чл.17 от ЗУТ след  геодезическо заснемане от лицензирано лице.

     За откриване на  процедурата  към искането е приложено копие от документи за собственост  ,удостоверение за наследници и скица за проектиране  № 67/27.01.2016г и скица предложение.

     На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.17 ал.1 ,т.1 от ЗУТ и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

      на Неделина Живкова Апостолова и Стойчо Димитров Стоянов, наследници на Стойчо Богданов Делчев,съсобственици на неурегулиран поземлен имот  пл.№ 1862 в кв.92 по плана на Димитровград ,одобрен със заповеди № 531/1996г., №532/2000г., №342/2001г., №431/2001г. ,№502/2003г. и №874/2006г. с идентификатор 21052.1015.67 по кадастралната карта, да възложат изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация на кв.92   с цел  разделяне на имота и урегулиране на новообразуваните имоти „за жилищно застрояване” съобразно геодезическо заснемане от лицензиран специалист с обхват по приложената скица №67/27.01.2016г.

      Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

         Към проекта при спазване изискванията на  чл.60,ал.3 от Наредба №3/2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъде приложен надлежно оформен протокол образец 0540

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград