заповед №РД-06-169

З А П О В Е Д

№ РД-06-169

Димитровград .29.01.2016г.

 

       В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-241/27.01.2016г. от Тонка Станчева Стойчева,наследник на Станчо Стойков Тилев, собственик по нот.акт №9/1993г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ V-28, УПИ VІ-28 в кв.10 и УПИ ІІ-28 и УПИ ІХ-28 в кв.9  по плана на с.Голямо Асеново, одобрен със заповед №316/1992г., с искане за допущане    изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация с цел обединение на имотите и ново  разделяне с прокарване на вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници  по данни  от  геодезическо заснемане на лицензирано лице.

       За откриване на  процедурата  към искането е приложено копие от документ за собственост , удостоверение за наследници ,скица за проектиране  №1434/10.12.2015г.  и скица- предложение

       На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2 ,т.6 от ЗУТ ,  §8,ал.2,т.3 от ПР на ЗУТ и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

      на Тонка Станчева Стойчева, наследник на Станчо Стойков Тилев, собственик по нот.акт №9/1993г. на  урегулирани поземлени имоти  УПИ V-28, УПИ VІ-28 в кв.10 и УПИ ІІ-28 и УПИ ІХ-28 в кв.9  по плана на с.Голямо Асеново, одобрен със заповед №316/1992г., да възложи изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация  с цел  разделяне на имота и прокарване на вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници  по данни  от  геодезическо заснемане на лицензирано лице с обхват по приложената скица №1434/10.12.2015г    

      Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

           Към проекта при спазване изискванията на  чл.60,ал.3 от Наредба №3/2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъде приложен надлежно оформен протокол образец 0540

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград