обявление №44

ОБЯВЛЕНИЕ  № 44 / 22.01.2016г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

    Днес 22.01.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-33-5010#1/23.12.2015г. процедура за одобряване  проект за изменение на  ПУП-План за регулация, с който урегулиран поземлен имот УПИ І-370 в кв.48 по плана на с.Върбица, е разделен след геодезическо заснемане и съобразно предварително споразумение между съсобствениците. 

    Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ І-370 в кв.48 по плана на с.Върбица не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 005M2L 5

     При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

     В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 22.01.2016 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

     Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

     Справки на тел. 0391 68263

     Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 08.02.2016 год.

     Настоящият протокол се изготви в 3 екземпляра.

 

     ОТ ОБЩИНАТА