oбявление №18

ОБЯВЛЕНИЕ  № 18 / 12.01.2016г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

      Днес 12.01.2016 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-3829#2/14.12.2015 год. заповед №РД-06-2119/11.12.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация  на УПИ VІ-173, кв.16 по плана на с.Великан, при което вътрешните регулационни граници се прокарват по съществуващите имотни граници.

      Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

Собственик на УПИ ІІ-171, кв.16 по плана на с.Великан не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 005PAP K

      При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

      В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 12.01.2016 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта чрез Община Димитровград до Административен съд – гр.Хасково.

      Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

      Справки на тел. 0391 68263

      Срокът  за съобщаване на заповедта изтича на 26.01.2016 год.

      Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

      ОТ ОБЩИНАТА