Отчет на председателя на Общински съвет - Димитровград за дейността на Общински съвет - Димитровград за мандат 2011-2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Общински съвет – Димитровград за мандат 2011-2015 г.

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград и на неговите комисии е изготвен за периода от 04.11.2011 г. до м. 09.2015 г. включително (мандат 2011-2015 г.)

Организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград се определя и осъществява в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград.

През настоящия мандат Общинския съвет и неговите постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация.

От началото на мандат 2011 – 2015 г. до м. юни включително Общински съвет – Димитровград проведе 51 заседания, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник. Редовно проведени са 46 заседания, а извънредно свикани са 5 заседания, четири от които тържествени. Тържествените заседания на Общински съвет – Димитровград са осъществени във връзка с годишнината на Димитровград, която се чества на 2 септември.  Извънредното заседание на Общински съвет – Димитровград се свика във връзка с продажбата на имот в индустриалната зона между кв. „Марийно” и кв. „Вулкан” по повод внесено в община Димитровград инвестиционно предложение на 24.06.2014 г.. Прие се решение № 1344/24. 06. 2014 г., с което Общински съвет – Димитровград разреши продажбата на имота, общинска собственост, по реда на чл.35 от ЗОС чрез публичен търг при  начална тръжна цена – 19.42 лв./кв.м. /с ДДС/. 

В дневния ред на заседанията през този мандат бяха включени за обсъждане 1570 предложения, описани в таблица № 1 и представени в диаграма:

                                                                                              Таблица № 1

Предложения

 

- от кмета на общината

1053

- от председателя на Общински съвет

261

- от сесийна група „Да за Димитровград”

111

- от сесийна група БСП

68

- от постоянни комисии

22

- от сесийна група ЕНП

15

- съвместни предложения

15

- от сесийна група ГЕРБ

14

- независими общински съветници

11

 

 

 

 

 

В таблица № 2 са представени внесените предложения от общински съветници, разделени по сесийни групи и сортирани по основни видове решения на Общински съвет – Димитровград.

                                                          

                                                                                                          Таблица № 2

 

Председател на Общински съвет

„Да за Димитровград”

БСП

ЕНП

ГЕРБ

Пост. комисии

Нез. общински съветници

Съвместни предложения

Социални дейности и здравеопазване

16

20

7

2

5

15

1

6

Инфраструктура

37

14

13

4

0

0

4

1

Общинска собственост и земеделие

30

5

4

1

0

0

0

4

Бюджет, общинска политика и туризъм

28

11

4

3

1

0

0

1

Култура и СМИ

9

18

12

0

2

1

0

2

Местна власт

61

18

8

4

2

2

1

1

Нормативна уредба

62

17

7

0

4

0

3

0

Европейски програми и екология

6

4

0

0

0

0

2

0

Образование, младеж и спорт

12

5

13

1

0

4

0

0

Общо: 518

261

112

68

15

14

22

11

15

 

           

Оттеглени след дебат са 67 докладни записки, а 150 са решенията, с които не се приемат предложените проекти за решения, като 22 от тях са върнати от кмета на общината за отмяна на вече взети решения на Общински съвет – Димитровград 

 За отчетния период Съвета е приел 1849 решения. Сравнително повече от решенията за същия период през мандат 2007-2011 г.

Относно законосъобразността на решенията, взети от Общинския съвет, са постъпили следните:

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение № 77 от 15.12.2011 г., с което е приета Наредба №25 за създаване, управление и контрол на общинските предприятия;

-жалба от кмета на общината срещу Решение № 104/26.01.2012 г. и  Решение  № 143/23.02.2012 г. относно: предоставяне за безвъзмездно ползване на сграда №1 от бивше ОУ „Отец Паисий” - с. Черногорово.

 • заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение № 170 от 23. 02. 2012 г., с което е приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение № 292/31.05.2012 г.

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение № 293/31.05.2012 г.

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение № 294/31.05.2012 г.

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение № 313/28.06.2012 г.

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение № 314/28.06.2012 г.

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение№ 315/28.06.2012 г.

- заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение № 316/28.06.2012 г.

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение№ 317/28.06.2012 г.

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение№ 472/25.10.2012 г.

-заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение№ 480/25.10.2012 г.

- жалба от З. Б. Камбуров против решение № 311/28.06.2012 г. за възстановяване на паметника на Георги Димитров в гр. Димитровград

- заповед от Областен управител на Хасково за връщане на решение № 885/25.07.2013 г.

- заповед от Областен управител на Хасково за връщане на решение № 886/25.07.2013 г.

- заповед от Областен управител на Хасково за връщане на решение № 918/25.07.2013 г.

- заповед от Областен управител на Хасково за връщане на решение № 920/25.07.2013 г.

- жалба срещу решение № 1180/30.01.2014 г. от кмета на община Димитровград.

- жалба срещу решение № 1216/27.02.2014 г. от кмета на община Димитровград

- заповед за оспорване от Областен управител на Област Хасково на решение № 1322/29.05.2014 г.

- заповед за оспорване от Областен управител на Област Хасково на решение № 1554/18.12.2014 г.

 - заповед за оспорване от Областен управител на Област Хасково на решение №  1582/29.01.2015 г.

- жалба от В. Павлов, председател на Дружество на Съюз на инвалидите в България – Димитровград към Регионална организация на СИБ - Хасково против решение № 1587/29.01.2015 г. и 1180/30.01.2014 г.

- заповед от Областен управител на област Хасково за връщане на решение № 1681/30.04.2015 г.

- заповед от Областен управител на област Хасково за оспорване на решение № 1722/28.05.2015 г.

 

За отчетния период има постъпили 36 писмени питания към кмета на общината, а по време за редовните заседания - 62 устни.

За мандат 2011 – 2015 г. в деловодството на Общински съвет – Димитровград са постъпили, както следва:

- 2185 докладни записки, молби, жалби, искания и заявления от граждани, и учреждения, като основни вносители са Общинска администрация – Димитровград и Общински съвет – Димитровград;

- 2140 писма от различни институции, физ. и юридически лица, сдружения и други, вкл. кореспонденция на Общински съвет – Димитровград.

На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника на Общински съвет – Димитровград, председателят на общинския съвет координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.

В Общински съвет – Димитровград  действат 12 постоянни комисии:

І. ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"   

Председател:  Петър Томов

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"          

Председател:  Кирчо Кирев

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"      

Председател:  Вълчо Митрушев

ІV. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"           

Председател:  Христо Цветков

V. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Председател:  Леко Леков

VІ. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"    

Председател:  Петя Тошкова

VІІ. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ" 

Председател:  Валентин Христов

VІІІ. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"         

Председател:  Антония Филева

ІX. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ" 

Председател:  Тодор Тодоров

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"       

Председател:  Галина Чингарова

XІ. ПК "ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ"

Председател:  Юлиян Семерджиев

ХІІ. ПК „НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА”

Председател:  Стефан Димитров

 

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

На базата на предложените от общинската администрация материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Димитровград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и утвърди редица решения за приемане на:

 

 

ОБЩИНСКА НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

 • Общински план за развитие на община Димитровград за периода 2014-2020 година
 • Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия
 • Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 • Наредба за управление на общинските горските територии в Димитровград.
 • Наредба за съставяне, приемане, промяна и отчитане на бюджета.
 • Наредба за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград.
 • Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Димитровград.
 • Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на Община Димитровград и организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинския приют за безстопанствените животни.
 • Наредба за участие на Община Димитровград в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Димитровград.
 • Приемане на изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на общинските предприятия.
 • Наредба за управление на отпадъците на територията на община Димитровград
 • Изменения на вече приети наредби на Общински съвет – Димитровград
 • План-сметка за разходите по дейностите: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за всяка календарна година; Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград.
 • Годишен отчет на план за мониторинг и оценка по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Димитровград 2011-2015 г.
 • Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Димитровград.
 • Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Димитровград  за периода 2013 – 2015 г.
 • Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено на територията на Община Димитровград.
 • Отмяна на Наредба №20 за ПЧП, приета с решение №210/29.05.2008 г., считано от датата на влизане в сила на Закона за публично-частното партньорство.

 

ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И НАЕМНИ ЦЕНИ

 

 • Приемане на бюджета на общината за 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
 • Освобождаване от такса "Битови отпадъци" по смисъла на Закона за местните данъци и такси /читалища, храмове и лечебни заведения/.
 • Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на обект: „Рехабилитация на общински път І-V от км 275+372 м до км 278+720м”. Максимален размер на дълга  500 000 лева;
 • Даване на съгласие Община Димитровград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:  „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград” по Оперативна Програма "Регионално Развитие  2007-2013 г.". Максимален размер на дълга – до 600 000 (шестстотин хиляди);
 • Даване на съгласие Община ДИМИТРОВГРАД да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:  „Димитровград за достъп” /Dimitrovgrad to Access/ по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”. Максимален размер на дълга – до 2 000 000 (два милиона)
 • Даване на съгласие Община ДИМИТРОВГРАД да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – Община Димитровград”  по Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-02/2009/001 по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Максимален размер на дълга – до 182 000 лева (сто осемдесет и две хиляди лева);
 • Даване на съгласие Община Димитровград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – Община Димитровград”  по Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-02/2009/001 по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Максимален размер на дълга – до 161 000 (сто шестдесет и една хиляди);
 • Даване на съгласие Община ДИМИТРОВГРАД да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград- десен бряг” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” по договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 51011116-C050 от 09.11.2012 г. Максимален размер на дълга – 595 884 лева (петстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева);
 • Даване на съгласие Община ДИМИТРОВГРАД да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград- десен бряг” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” по договор за безвъзмездна финансова помощ DIR 51011116-C050 от 09.11.2012 г. Максимален размер на дълга – до 2 281 460 лева (два милиона двеста осемдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет лева);
 • Средства  за общински фонд “Ин витро” за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград.
 • Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на обекти в полза на местната общност – „Управление на публичната техническа инфраструктура на град Димитровград”. Максимален размер на дълга – до 3 500 000 лева.
 • Дава съгласие Община ДИМИТРОВГРАД да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Схема BG161PO001/5-02/2012,  съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/036 от 27.05.2015 г. Максимален размер на дълга – до 300 000 лева (Триста хиляди лева.);

 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 • Приемане на решение за придобиване на недвижими имоти - Войскови район /ВР/ 1506 и 1507 /бивши казармени райони/ гр.Димитровград, държавна собственост, „представляващи имот с идентификатор 21052.350.41 по КК на Димитровград, местност „Белия бряг”, с площ 64713 кв.м., при граници: 21052.350.42, 21052.1016.390 и 21052.1016.388 и имот с идентификатор 21052.350.42 по КК на Димитровград, местност „Белия бряг”, с площ от 86482 кв.м., при граници: 21052.350.41, 21052.1018.277, 21052.1018.631, 21052.350.49, 21052.350.31, 21052.350.48, 21052.1016.390 и 21052.1016.388.
 • Стратегия за управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 2012 – 2015 г. /Решение № 92 от 26. 01. 2012 г./;
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, която се приема ежегодно, съгласно Закона за общинската собственост.
 • Съгласуване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за улична регулация от о.т. №130 до о.т.1173 и от о.т. 130 до о.т.1368 по плана на Димитровград ведно с комуникационно-транспортен план във връзка с предстоящите строителни дейности за повдигане на нивото на жп надлеза на бул. "Трети март", като част от обект: "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив- Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км в час".
 • Решение за предоставяне на мери и пасища от общински поземлен фонд  за общо и за индивидуално ползване от земеделски стопани и техни сдружения за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, чрез публично оповестен търг, което включва Годишен план за паша в землищата на Община Димитровград, съгласуван от Областна дирекция по безопасност на храните, гр.и Правила за ползване на общинските мери и пасища, съгласно чл.37”о”, т.3 от ЗСПЗЗ.
 • Годишен доклад за изпълнението на концесионните договори, съгласно Закона за концесиите
 • Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, съгласно  ЗОС
 • Списък на общинските жилища, съгласно ЗОС
 • Издирване и заплащане от страна на земеделски производители, ползвали неправомерно земеделски земи собственост на община Димитровград.
 • Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, съгласно ЗОС
 • Приемане на решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 • Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина, съгласно Закона за горите.  

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА

 

 • Ремонти на здравните служби в населените места на община Димитровград.
 • Решение за отпускане на средства в размер та 100 000 лв. без ДДС за изграждане на нов здравен пункт по проект в кв. 57 в кв. „Черноконево”.
 • Монтиране на паметник /плоча/ на  загиналите войници от с.Раковски през Балканската, Първата и Втората световни войни - в Димитровград - западно от сградата на Градска библиотека
 • Решение за цялостен проект по техническо задание за проектиране на обект: „Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура в „Промишлена зона” на кв. „Марийно”
 • Предприемане на необходимите действия за установяване фактическата нужда от ремонти на сградите – общинска собственост, ползвани от културни институции в града и населените места.
 • Одобряване на Подробен устройствен план-парцеларен план за определяне на трасе  за обект „Външен водопровод от съществуваща водопроводна мрежа на кв.”Черноконево” до черпателен резервоар на ПС „Меричлери”,община Димитровград  с обща дължина 8530м и сервитут от 21,570 дка за землището на гр.Меричлери и 32,998 дка в землището на кв. „Черноконево” - Димитровград, така както е отразено в графичната част на проекта и регистрите към него.
 • Даване на съгласие да бъде извършен цялостен, пълен ремонт на входящия път към местността „Габера”.
 • Утвърждаване на терен за монтирането на паметника на Георги Димитров, според приложената скица, като анонс към Алея на монументалното изкуство.
 •  Предприемане на необходимите дейности по изграждане на подходяща инфраструктура за достъп /път/ до «Логистичен център-Дуветика» в имот 21052.1007.111 /УПИ ХІІ, кв. 204 /, кв. „Марийно” - Димитровград.
 • Даване на съгласие от бюджета на община Димитровград за 2013 г. да бъдат осигурени и отпуснати до 80 000 лв. за ремонт на клубна база - имот с идентификатор 21052.1015.287.7 по КК на Димитровград, с площ 177 кв.м на ул.”Цар Борис І”.
 • Да бъдат предвидени средства за изграждане на детски площадки в населените места: гр. Меричлери, с. Крепост, с. Радиево, с. Ябълково, с. Черногорово и с. Добрич.
 • Даване на съгласие да се промени уличната регулация между о.т. с №№  1276, 1277, 1277а,1277б и плана за застрояване на  УПИ І ,отреден «За комплексно обществено обслужване» в кв.155 по плана на  Димитровград, одобрен със заповеди № 531/1994г., РД-06-594/2010г., РД-06-1358/2012г. като се заличи улицата-тупик с о.т.1277-1277а и се предвиди  такава  с обособени паркоместа в югоизточния край на терена.
 •  Да бъдат осъществени нужните действия за извършване ремонт на басейн „Химик”, намиращ се до стадион „Раковски”, който да включва изграждане на пречиствателно съоръжение за големия басейн и подобряване на прилежащата инфраструктура, в проекта за ремонт да бъде включено подемно съоръжение за хора с двигателни проблеми, както и колекторни панели за затопляне на водата.

проектирани о.т.1276а и 1276б .

 • Да бъдат извършени необходимите дейности по изграждане на подходяща инфраструктура – преасфалтиране на ул. „Райна Княгиня” в частта си от № 13 до № 17.
 • Да се извършат необходимите дейности по изграждане на подходяща инфраструктура – асфалтиране на улица, водеща до чешма в землището на село Малко Асеново.
 • Да се организират необходимите ремонтни дейности на път Димитровград – село Крум със средства от целева субсидия за основен ремонт на общински пътища от държавния бюджет за 2013 г. на Община Димитровград.
 • Даване на съгласие за откриване на процедура по чл. чл.20а от ЗОЗЗ във връзка с чл.30,ал.8 от ППЗОЗЗ за включване в строителните граници на Димитровград  зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, известна като местност „Габера”, с граници определени с одобрения с решение № 458/29.01.2009г. на Общински съвет - Димитровград Подробен устройствен план-план за улична мрежа.
 • Съгласува проекта за изменение на  ПУП План за улична регулация между о.т. №№ 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 179; 179а и 180 в кв.8 по плана на Димитровград,одобрен със заповед № 709/1994г. с обхват на разработката - територията северно от ул.”П.Евтимий”, източно от жилищен блок на ул.”П.Евтимий” №6, западно от жилищен блок на бул.”Трети март”№2 и южно от жилищен блок на ул.”Софроний Врачански”№1 ,така както е предложено в графичната част на проекта.
 • Да се отпусне сумата до  2000 лева за ремонт и обновяване на пейките, навеса и електрическото осветление на „Светилището на нимфите и Афродита” от бюджета на община Димитровград за 2013 г.
 • Даване на съгласие да бъде изграден паркинг за леки автомобили на бул. „Христо Ботев” до МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД.
 • Да бъде сформирана комисия за цялостно обследване на пътната инфраструктурна мрежа на кв. „Черноконево”.
 • При изработване на проекта за бюджет на общината през 2014 година да бъдат предвиди необходимите средства за ремонт на улица „Райко Даскалов” - квартал „Черноконево”, Димитровград.
 • Даване на съгласие Община ДИМИТРОВГРАД да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград- десен бряг” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
 • Даване на съгласие да бъде изградена обезопасена детска площадка в кв. „Каменец”, зад бл. № 5 на ул. „Петър Берон”.
 • Да се направи обследване на съоръжението „люлки–ракети“, намиращо се в парк „Вапцаров“ от компетентни специалисти, съгласно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
 • Даване на съгласие от бюджета на Община Димитровград за 2014 г. да бъдат отпуснати средства за чакълиране и валиране на главен път на вилна зона, местност „Габера” – имот с идентификатор 21052.1018.612, като дейностите бъдат извършени в рамките на календарната 2014 г.
 • Да бъде изграден паркинг за перпендикулярно паркиране, състоящ се от 24 места за автомобили, на ул. „Ем. Станев” 19, северно от жилищния блок.
 • Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на обекти в полза на местната общност – „Управление на публичната техническа инфраструктура на град Димитровград”.
 • Даване на съгласие за разваляне на мостови съоръжения - жп надлез и шосеен мост, намиращи се по поречието на река Меричлерска в района на кв. „Изток”, Димитровград.
 • Даване на съгласие да бъде възстановено уличното осветление в района на фабрика „Пролет” ЕООД.
 • Приемане на решение за изработването на цялостен проект по техническо задание за проектиране на обект: „Рехабилитация на пътна отсечка, свързваща кв. „Марийно” – кв. „Черноконево” и изграждане на велосипедна алея на цялата отсечка.”
 • Одобряване на “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград 2014-2020г.”.
 • Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от фонда за органите на местно самоуправление – ФЛАГ ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект „Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа  на следващия програмен период”  по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

 • Удостояване със званието „Почетен гражданин на Димитровград” Кръстьо Кръстев за заслуги в областта на културата и издигане авторитета на Димитровград.
 • Удостояване със званието ,,Почетен гражданин на Димитровград” Протойерей Георги Тодоров Тодев за изключителните му заслуги в областта на християнството, богослужението в служба на хората и издигане на авторитета на Димитровград
 • Присъждане званието „Почетен гражданин на Димитровград" на Стефан Георгиев Байрактаров за цялостната му дейност, като автор и творец, за популяризирането на Община Димитровград и запазване на историческата памет на родния край.
 • Удостояване със званието ,,Почетен гражданин на Димитровград”  проф. Илия Добрев Колев за значителни творчески постижения и принос в развитието на културата на Република България
 • Удостояване със званието „Почетен гражданин на Димитровград” д-р Марко Михов Лавчийски
 • Удостояване маестро Доцо Вътков със званието „Почетен гражданин на Димитровград”.
 • Отчет на План за мониторинг и оценка по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Димитровград 2011 – 2015 г.
 • С Решение №890 от 25. 07. 2013 г., Общински съвет – Димитровград преобразува социалната услуга по проект в Общинско предприятие „Обществена пералня”.
 • Прие Статут на специалната награда на община Димитровград  „За принос в областта на културата” на местно и национално ниво,  на творци от Димитровград или свързани с Димитровград.
 • Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви.
 • Решения, с което Общински съвет – Димитровград разрешава съществуването на паралелки с ученици под минималния брой.
 • Отпускане на финансиране за „Ин витро” процедури на двойки с репродуктивни проблеми.
 • Отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране по Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Димитровград.
 • От бюджета на Община Димитровград за 2012 година да бъдат отпуснати на МБАЛ „Света Екатерина” целеви средства в размер на до 70 000 лв. за спешен ремонт на сградата, в която се помещават Детско и Нервно отделения,  под формата на субсидия.
 • Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.
 • Наредба за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград.
 • Отпускане на еднократни финансови помощи по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.
 • Приемане на решение за изработването на бронзов барелеф, на големият български възрожденец Любен Каравелов, за СОУ „Любен Каравелов” гр.Димитровград.
 • Отпускане на финансов стимул на Микяй  Салим  Наим, състезател по свободна борба от Спортен клуб по борба „Димитровград”.
 • Разрешаване формирането на паралелка и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в размер на 2 350 лв. за цялата 2014/2015 учебна година, на паралелка в профил „ Изкуства”- музика с по – малко от минимално определения брой ученици в СОУ ”Васил Левски” - Димитровград, за учебната 2014/2015 година по Наредба № 7/29.12.2000.
 • Приемане на решения за изплащане на еднократна финансова помощ на доброволни приемни семейства.
 •  Приемане на решение за предоставяне еднократна финансова помощ на родителите на новородени и осиновени деца с местожителство на територията на общината за подпомагане отглеждането им в размер на една минимална работна заплата.
 • Създаване на общински фонд “Ин витро” и приемане на Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград.
 • Приемане на Вътрешни правила за разпределяне и отчитане на субсидиите на народните читалища в Община Димитровград.
 • Приемане на "План за действие на Община Димитровград за 2013 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020)."
 • Приемане на „План за действие на община Димитровград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014)”.
 • Приемане на Общински програми за закрила на детето.
 • Трансформиране на Социален учебно-професионален център в две Защитени жилища за лица с увреждания и Център за временно настаняване.
 • Приемане на Общинска стратегия за младежта за периода 2013-2017 година.
 • Създаване на Консултативен младежки съвет към Община Димитровград.
 • Приемане на Програма „Димитровград на младите”
 • Отпускане на средства за пътуване на ученици, които нямат право на безплатен превоз според Наредба № 2 от 31.03.2006 г.
 • Приемане на Годишен оперативен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2014 година.
 • Отпускане на еднократни финансови помощи по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Димитровград за 2015 г.;
 • Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи по чл. 4 от Наредба № 21 за 2015 г.
 • Приемане на Календар за културните събития и изяви през 2015 г. в Община Димитровград - национални, регионални, общински и районни празници, организирани от народните читалища.
 • Приемане на Програма „Димитровград на младите”
 • Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Димитровград - 2016 година.
 • Именуване на площада, находящ се в пространството пред комплекс „Планета Пайнер”,  на площад „Поезия”.
 • Даване на разрешение за сключване на договор за кредит на МБАЛ "Св. Екатерина" ЕООД – Димитровград
 • Приемане на „План за действие на община Димитровград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017)”.
 • Приемане на решение за присъждане на специалната награда на Община Димитровград „За принос в областта на културата” на Павлина Копано, художник.
 • Приемане на решение за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на спортен клуб за състезатели, включени в националния отбор.
 • Отпускане на еднократни финансови помощи по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.
 • Изграждане на паметник на Александър Стамболийски. 
 • Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото  възпитание, спорта и социалния туризъм в община Димитровград за периода 2014-2015 година.
 • Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги през 2015 г.
 • Приемане на статут за званието „Почетен гражданин на Димитровград” и актуализиран статут на литературната награда „Пеньо Пенев”.
 • Участие на Община Димитровград в "Проекти за сътрудничество за създаване на транснационални туристически продукти на базата на културното и индустриалното наследство"
 • Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД – Димитровград по Договор за банков кредит № 341/28.7.2015 г.
 • Отпускане на средства за ФК „Възход” - с. Радиево и ФК „Извор - АМ” - с. Горски извор.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

 • Избор председател на Общински съвет – Димитровград.
 • Избор на заместник-председател на Общински съвет – Димитровград.
 • Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Решение № 170 от 23. 02. 2012 г./;
 • Приемане на решение за утвърждаване на броя и състава на постоянните комисии в Общински съвет – Димитровград.
 • Приемане на промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет във връзка с провеждане на заседания на общинския съвет, а именно:  Всяко заседание, както и всяко продължение на заседание в друг ден, започва с изслушване на химна на Република България „Мила Родино” и с Европейския химн  „Ода на радостта“.
 • Приети са следните декларации от името на Общински съвет – Димитровград:

-Декларация с искане за попадане на община Димитровград в обхвата на програма „Развитие на селските райони”.

-Декларация  за достъп до култура на младите хора.

-Лечебното заведение МБАЛ „Света Екатерина” – Димитровград ЕООД да бъде включено в списъка за финансово подпомагане. 

-Декларация относно включването на село Сталево в Общинския план за развитие и в Областната стратегия за развитие.

-Протестна декларация за възнаграждението на общинските съветници.

-Декларация за попадане на община Димитровград в обхвата на ОП «Регионално развитие» за програмния период 2014 – 2020 година.

-Декларация против прилагането на Националната стратегия за ВиК-сектора, против предложените промени в Закона за водите относно ограничаване броя на ВиК операторите от 51 на 28, като районите на действие на тези оператори ще съвпадат с административното деления по области и приетия на първо четене в Народното събрание на Р. България на 10.07.2012 г. законопроект.

-за разкриване на поделение на митническа администрация на територията на община Димитровград /митническо бюро/, включено структурно в административен обхват на РМД – Пловдив, на пряко подчинение на Митница - Свиленград.

 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Приетите решения и наредби в актуалния им вид се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на Община Димитровград http://www.dimitrovgrad.bg.

 

 

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград