Решение № 42/12.09.2015

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 42
Димитровград, 12.09.2015г.

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници в община Димитровград на  25 октомври 2015г.

 

Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРСКА СOЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” с вх.№40/12.09.2015г. за заличаване регистрацията на партията, регистрирана с Решение №29/11.09.2015г. на ОИК-Димитровград, с приложено пълномощно, за участие в изборите за общински съветници в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

 

Незабавно с постъпване на заявлението на основание чл.147, ал.7 и чл.150 от Изборния кодекс на пълномощника на заявителя бяха дадени указания за представяне на изрично пълномощно за заличаване регистрацията на партията, съгласно чл.150 от ИК и бе предоставен срок за изпълнение на дадените указания до 14.09.2015г., 17.00 часа.

 

След станалите разисквания и проведеното гласуване Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград,

 

Р Е Ш И:

 

Отлага произнасянето по заявление с Вх. №40/12.09.2015г. от партия „БЪЛГАРСКА СOЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за заличаване на регистрацията им, постановена с Решение №29/11.09.2015г. на ОИК-Димитровград до изтичане на указания срок.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед