Решение № 34/12.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 34
Димитровград, 12.09.2015г.

ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници  в община Димитровград при произвеждане на изборите за общински съветници и  кметове на 25 октомври 2015г.

На основание т.1-3 от Решение № 2080-МИ/10.09.2015г. на ЦИК и чл.19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след като взе предвид, че броя на населението на община Димитровград е 61 084 граждани, видно от Таблица на българските граждани с постоянен адрес в общината, постъпила в комисията с писмо вх.№ 35/11.09.2015г. на община Димитровград и попада в категорията по т.3.6 от цитираното по-горе решение и чл.19 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия-Димитровград,

Р Е Ш И:

 

Определя 33 /тридесет и три/ броя мандати за общински съветници в община Димитровград, които ще бъдат разпределени на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

Решението да се обяви по реда на чл.87 ал.2 от Изборния кодекс и копие от него да се изпрати на ЦИК.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед