Обява на ОСЗ Димитровград

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Министерство на земеделието и храните

   Общинска Служба по “Земеделие” Димитровград

 

 

 

О Б Я В А

 

В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2015/2016г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Димитровград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград по следния график:

      На 15.09.2015г.       гр. Димитровград, кв.Марийно – 9,30 часа

                        с. Ябълково – 10,30 часа

                                    с. Малко Асеново – 13,30 часа

с. Голямо Асеново – 14,30 часа

с. Крум – 15,30 часа

     

      На 16.09.2015г.      с. Добрич – 9,30 часа

с. Крепост – 10,30 часа

с. Бряст  - 13,30 часа

с. Здравец – 14,30 часа

                                   с. Воден – 15,30 часа

 

      На 17.09.2015г.      с. Райново – 9,30 часа

                                   с. Злато поле – 10,00 часа

с. Долно Белево – 11,00 часа

                                   с. Скобелево – 13,00 часа

                                   с. Сталево – 14,00 часа

                                   с. Върбица – 15,00 часа

с. Бодрово – 16,00 часа

 

     На 18.09.2015г.       гр. Димитровград, кв.Раковски – 9,30 часа

гр. Димитровград, кв.Черноконево – 10,30 часа

                                   с. Длъгнево – 13,30 часа

с. Великан –   14,30 часа

                                   с. Черногорово – 15,00 часа

с. Брод – 15,30 часа

 

      На 23.09.2015г.      гр. Димитровград, кв.Черноконево – 9,30 часа

гр. Меричлери – 10,30 часа

с. Странско – 13,30 часа

с. Горски извор – 14,30 часа

с. Светлина – 15,30 часа

с. Каснаково – 16,00 часа

 

Настоящата обява се публикува в кметствата, в сградата на ОСЗ Димитровград, както и на интернет страниците на община Димитровград и на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

 

инж. Нели Енчева

Председател на комисиите