Решение №18/09.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 18
Димитровград, 09.09.2015г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР”-БДЦ за участие в изборите за кмет на община в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР”-БДЦ с Вх.№19/09.09.2015г., подписано от Юлиян Красинов Семерджиев – упълномощен да представлява партията за участие в изборите за кмет на община в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Заявлението и приложените към него писмени документи отговарят на изискванията на чл.147 ал.1 – 5 от Изборния кодекс и раздел III oт Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК.

На основание: чл.87, ал.1, т.12, чл.147 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия, гр.Димитровград

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР”-БДЦ за участие в изборите за кмет на община в община Димитровград, които ще се проведат на 25 октомври 2015г.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед

Дата/Час на обявяване на Решението: 09.09.2015г. 17.15 ч.