Решение № 15/08.09.2015г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ  № 15
Димитровград, 08.09.2015г.

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат – Недялка Жекова Иванова за кмет на кметство с.Скобелево в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Постъпило е заявление за регистрация от инициативен комитет с Вх.№14/08.09.2015г., за издигане кандидатурата на Недялка Жекова Иванова за независим кандидат за кмет на кметство с.Скобелево, община Димитровград, за участие в изборите за кмет на кметство в община Димитровград на 25 октомври 2015г.

Заявлението и приложените към него писмени документи са съобразени с изискванията на чл.151 и чл.153 от Изборния кодекс и раздел VII oт Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК.

На основание: чл.87, ал.1, т.13 във връзка с чл.154 от Изборния кодекс и Решение № 1550-МИ/НР от 27.08.2015г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия, гр.Димитровград

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет за издигане кандидатурата на Недялка Жекова Иванова за независим кандидат за кмет на кметство с.Скобелево, община Димитровград, за участие в изборите за кмет на кметство в община Димитровград, които ще се проведат на 25 октомври 2015г.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед