ОБЯВЛЕНИЕ №496/ 08.09.2015г.

 

                                                                            ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15  тел. :0391/ 68-265

тел.: e-mail: [email protected]

 

                                                                   О Б Я В Л Е Н И Е  №496/ 08.09.2015год.

Отдел “Устройство на територията , Кадастър и Регулация “ при Община Димитровград във връзка със заявление с регистрационен индекс УТКР-30-3340/20.8.2015год. от „Мирена” ЕООД„-собственик и „Е.Г.-Димитровград”ООД-  наемател  и  на основание чл. 128 ал. 3 и 5 и чл. 131 ал. 2 т.4 от Закона за устройство на територията съобщава, че e открита процедура по обявяване, съгласуване и одобряване на  Проект за  ПУП - План за застрояване на кв. 56, отреден „За КЖС, културен дом, общежитие, търговия и  обществено хранене” / сграда с идентификатор 21052.1016.181.13 по кадастрална карта на гр. Димитровград , като се изменя в „За КЖС, културен дом, общежитие, търговия и  обществено хранене и игрална зала за хазартни игри с игрални автомати”

Проект е изготвен  след издадена заповед № РД-06-1416 / 13.08.2015год. на Кмета на Община  Димитровград.

            В 14 / четиринадесет / дневен срок от  получаване на настоящото обявление , заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация .

Проекта с приложената  документация е на разположение всеки присъствен ден в Общината – 7 етаж 76 стая.

Срока на  обявлението изтича на 23.09.2015год.

                                 

                                                                                                                                                  ОТ ОБЩИНАТА