Решение № 1/07.09.2015

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 1

Димитровград от 07.09.2015г.

 

ОТНОСНО: Определяне на работно време на ОИК

След станалите разисквания и проведеното гласуване, Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

 

Р Е Ш И:

 

Определя работно време на ОИК-Димитровград всеки ден от 9.00 ч. до 17.00 часа, като заседанията на комисията се провеждат ежедневно от 17.00 часа в малките заседателни зали на Общински съвет Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15 - запад.

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед

 


Дата/Час на обявяване на Решението: 07.09.2015г. 18.00 ч.