ОБЯВЛЕНИЕ №494/ 07.09.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ  №494/ 07.09.2015г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 07.09.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2830#1/16.07.2015г. процедура за одобряване на проект за изменение на ПУП- План за регулация на УПИ VІІІ-81, кв.17 по плана на с.Малко Асеново, с който вътрешните регулационни линии са прокарани по съществуващите имотни граници въз основа на геодезическо заснемане от лицензирано лице.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ VІ-82 и УПИ VІІ-82 в кв.17 по плана на с.Малко Асеново не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 005D17 Н
  • собственик на УПИ ІІІ-85 в кв.17 по плана на с.Малко Асеново не е получил писмото „тъй като получателят отсъства”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 005D1B L

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 07.09.2015 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 23.09.2015 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

 

 

Файлове: