заповед № РД-06-1508

З А П О В Е Д

 

№ РД-06-1508

 

Димитровград .01.09.2015г.

 

В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3394/24.08.2015г. от Бончо Добрев Колев  от гр.Хасково, собственик  на  поземлен имот № 149015 ,местност „Голта чука” по КВС за землище с.Крепост ,представляващ земеделска  територия с н.т.п. „нива” с предназначение „За Обществено обслужващи дейности-автоборса ,автомивка и кафе-аператив” съгласно одобрен със заповед № 1006/2008г. на Кмета на Община Димитровград ПУП План за застрояване  , с искане за допущане    изработването на Проект за изменение на Подробния устройствен план във връзка с реализиране ново инвестиционно намерение за изграждане на предприятие за асемблиране /сглобяване / на кабелни инсталации за автомобили.

За откриване на  процедурата  към искането са приложени: копия  от документ за собственост,заповед № 1006/2008г. на Кмета на Община Димитровград ,скица за проектиране № 1047/31.08.2015г. и задание за проектиране

На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ  и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

на Бончо Добрев Колев  от гр.Хасково, собственик  на  поземлен имот № 149015 ,местност „Голта чука” по КВС за землище с.Крепост ,представляващ земеделска  територия с н.т.п. „нива” с предназначение „За Обществено обслужващи дейности-автоборса ,автомивка и кафе-аператив” съгласно одобрен със заповед № 1006/2008г. на Кмета на Община Димитровград ПУП План за застрояване  ,да възложи изработване на  проект за изменение на Подробен устройствен план  с цел предвиждане на нов режим на застрояване на имота във връзка с реализиране ново инвестиционно намерение за изграждане на предприятие за асемблиране /сглобяване / на кабелни инсталации за автомобили с обхват по скицата за проектиране № 1047/31.08.2015г.

Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград