ОБЯВЛЕНИЕ 476

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 476 /31.08.2015год.

                                                К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 31.08.2015год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1086#7/05.08.2015год. заповед № РД-06-1352/31.07.2015год.  ведно със заверено копие от графичната част от  Проект за ПУП- План за застрояване на поземлен имот 21052.334.25 м. „Дурхана „ по кадастрална карта на гр. Димитровград отреден „ За автосервиз,автомивка и мотел” по ПУП Димитровград , като се изменя в „ Жилищно и производствени  нужди „

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото със заповедта   и  приложенията  към нея както следва:

- собственик на имот с идентификатор 21052.334.26-м.Дурхана” по кадастрална карта на гр. Димитровград- не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 005DN2 Y.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ обявлението  се залепи на таблото за обявления в партерния етаж в сградата  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок  от днес 31.08.2015год. заинтересованите лица могат да обжалват настоящата заповед съгласно  чл. 215 ал. 1 от ЗУТ.

Заверени копия от заповедта и проекта може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

 

Срокът по съобщаване изтича на 14.09.2015г.

                                                                        

                                                                                      Отдел „УТКР” при Община Димитровград