ОБЯВЛЕНИЕ № 475

ОБЯВЛЕНИЕ  № 475/28.08.2015г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

    Днес, 28.08.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2423#3/04.08.2015г. заповед № РД-06-1358/04.08.2015г. на Кмета на Община Димитровград                    за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ X-713       в кв. 55 по плана на с.Ябълково.

    Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство   на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието      на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона за устройство             на територията не е получило писмото, видно от обратна разписка ИД PS 6400 005DL7 1 /непотърсено/

     При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

     В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 28.08.2015г. заинтерисованото лице може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

     Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стоя 72 на VII-я етаж      в сградата на Общината.

     Справки на тел. : 0391 68263.

     Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1358/04.08.2015г. на Кмета         на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 11.09.2015г.

     Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.