обявление №474

ОБЯВЛЕНИЕ  № 474/27.08.2015г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

      Днес, 27.08.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2053#3/03.08.2015г. заповед № РД-06-1354/31.07.2015г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за застрояване на УПИ V-6445 и УПИ VІ-6445 – отредени „За жилищно застрояване и търговия” в кв. 184 по плана на Димитровград, представляващи имоти с идентификатори 21052.1015.471 и 21052.1015.472                  по Кадастрална карта, с който е предвиден нов режим на застрояване при запазено свързано застрояване и отреждане „За жилищно застрояване и търговия”.

      Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието      на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона за устройство             на територията не е получило писмото, видно от обратна разписка : ИД PS 6400 005DIY P /непотърсено/.

      При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

      В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 27.08.2015г. заинтерисованото лице може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

      Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стоя 72 на VII-я етаж       в сградата на Общината.

     Срокът по съобщаване на Констативния протокол изтича на 10.09.2015г.

      Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.