Заповед за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№  РД-06-1443

 

Димитровград 19.08.2015 година

Удължение на Заповед №РД-06-937 от 28.05.2015 г.

 

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците и във връзка с реализацията на обект: “Реконструкция и електрификация на ЖП линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: „Димитровград – Харманли”, Участък 1 – от км 231+560 до км 234+290”.

Н А Р Е Ж Д А М

 

         Да се въведе ВОД през ЖП надлез – км 231+888 във връзка с извършващите се строителни работи на обект Реконструкция и електрификация на ЖП линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: „Димитровград – Харманли”,Участък 1–от км 231+560 до км 234+290”

         ВОД да бъде в съответствие с Констативен протокол от 27.05.2015г. и съгласувания работен проект за временна организация на движението. Пътният трафик, движещ се от южната част на гр.Димитровград към северната, по Път  I – 5 (Панорамен път) се пренасочва през новопостроения ЖП надлез.

            Забранява се временно общественото ползване на участък от ул. „Първи май”, намиращ се непосредствено под подлеза.

            Да се използват следните обходни маршрути:

  • Движещите се ППС по бул. „Трети март” в посока към ул. „Емилиян Станев” обръщат посоката на движението посредством въведеното кръгово движение.
  • Движещите се ППС по ул. „Емилиян Станев” в посока към южна пътна връзка и подход към кръгово кръстовище „Водна кула” се пренасочват към бул. „Трети март” – ул. „Любен Каравелов” – ул. „Добри Чинтулов” – ул. Първи май”.
  • Движещите се ППС по ул. „Първи май” в посока към ул. „Емилиян Станев” обръщат посоката на движението посредством въведеното кръгово движение „Водна Кула”.

 

         Срокът на действие на ВОД е в сила от 29.08.2015г. до 30.09.2015г. (приключване на строителните дейности в участъка на ЖП гара Димитровград и подписване на  Протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа и Разрешение за ползване).

         За периода на действие на ВОД, поддържането в изправност на хоризонталната маркировка, вертикалната сигнализация, пътната настилка и всички пътни принадлежности по пътния надлез е задължение на Строителя „Терна” АД, клон България с адрес: гр.София 1618, бул. „България” №110, вх.Б, ет.7.

        Определям инж. Георги Джелепов (0884 666 468) – Технически ръководител към фирма „Терна” АД, гр. София за отговорно длъжностно лице за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на РУП Полиция град Димитровград и Сектор „Пътна полиция” ОДМВР Хасково.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на РУП Полиция град Димитровград, Център за спешна медицинска помощ град Димитровград, Районна служба ПБЗН град Димитровград за сведение и заинтересованите лица за изпълнение.

 

ИВО ДИМОВ                                                           

Кмет на Община  Димитровград