заповед №РД-06-1417

З А П О В Е Д

№ РД-06-1417

Димитровград .14.08.2015 г.

 

    В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3223/11.08.2015г. от Дянко Ангелов Милев,съсобственик по нот.акт №28/2014г. на урегулиран поземлен имот  УПИ VІ-69 в кв. 11 по плана на с.Странско, одобрен със заповед №186/1973г., с искане за допущане    изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация с цел прокарване на вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници  по данни на геодезическо заснемане от лицензирано лице.

За откриване на  процедурата  към искането са приложени копия от документ за собственост и   скица за проектиране №966/12.08.2015г.

На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ ,§8,ал.2,т.3 от ПР на ЗУТ и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

на Дянко Ангелов Милев,съсобственик по нот.акт №28/2014г. на урегулиран поземлен имот  УПИ VІ-69 в кв. 11 по плана на с.Странско, одобрен със заповед №186/1973г., да възложи изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация  с цел ново разделяне на имота и прокарване на вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници  по данни от геодезическо заснемане от лицензирано лице с  обхват по приложената скица №966/12.08.2015г

Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Към проекта при спазване изискванията на  чл.60,ал.3 от Наредба №3/2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъде приложен надлежно оформен протокол образец 0540

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград