zapowed RD-06-1416

З А П О В Е Д

№ РД-06-1416

Димитровград .13.08.2015г.

 

      В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3181/10.08.2015г. от „Е.Г.-Димитровград” ООД ,наемател по договор с „Мирена” ЕООД Димитровград   на самостоятелен обект ,представляващ партерен етаж на четириетажна масивна сграда, намираща се в кв.56 ,отреден „За КЖС,културен дом, общежитие,търговия и обществено хранене” по плана на Димитровград ,одобрен със заповед № 709/1994г. с идентификатор 21052.1016.181.13 по кадастралната карта , оцветен в лилав цвят в извадката по-долу, с искане за допущане    изработването на Проект за изменение на Подробния устройствен план-план за застрояване,  във връзка с реализиране инвестиционно намерение за предвиждане на ново отреждане за част от сградата.

     За откриване на  процедурата  към искането са приложени копие от документ за собственост и договор за наем с вписано предназначение на наетата част от сградата „за игрална зала за хазартни  игри с игрални автомати при спазване Закона за хазарта.  

     На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ  и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

на „Мирена” ЕООД Димитровград  и „Е.Г.-Димитровград” ООД  ,да възложат изработване на  проект за изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване на кв.56 , отреден „За КЖС,културен дом,общежитие,търговия и обществено хранене” по плана на Димитровград ,одобрен със заповед № 709/1994г. с обхват по извадката по-горе и сграда с идентификатор 21052.1016.181.13 по кадастралната карта във връзка с реализиране инвестиционното намерение на собственика.

      Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград