заповед РД-06-1405

З А П О В Е Д

№ РД-06-1405

Димитровград .12.08.2015г.

В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-3183/10.08.2015г. от Кристиана Христова Василева  от гр.Хасково, собственик  на  поземлен имот № 149014 ,представляващ урбанизирана територия с предназначение „За Автоборса” съгласно одобрен със заповед № 1186/2007г. на Кмета на Община Димитровград ПУП План за застрояване и поземлен имот №149013,местност „Голaта чука”,представляващ „нива” по Картата на възстановената собственот на с.Крепост  ,с искане за допущане    изработването на Проект за изменение на Подробния устройствен план,  във връзка с реализиране инвестиционно намерение за обединяване на двата имота ,след промяна предназначението на земята на имот №149013 при спазване изискването на чл.67а от ППЗОЗЗ и предвиждане на нов режим на застрояване за новообразувания имот.

За откриване на  процедурата  към искането са приложени копие от документ за собственост, скица за проектиране №956/10.08.2015г. , скица №К08133/ 10.08.2015г. и скица № К08132/ 10.08.2015г. на ОС Земеделие Димитровград .

На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ  и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

РАЗРЕШАВАМ:

на Кристиана Христова Василева  от гр.Хасково, , собственик  на  съседни поземлени имоти както следва: имот № 149014 ,представляващ урбанизирана територия с предназначение „За Автоборса” и имот №149013,местност „Голта чука” с н.т.п. „нива” по Картата на възстановената собственост за землището на  с.Крепост ,да възложи изработване на  проект за изменение на Подробен устройствен план  , одобрен със заповед № 1186/2007г. на Кмета на Община Димитровград с цел обединение на имотите във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделската земя  на имот №149013 при спазване изискването на чл.67а от ППЗОЗЗ и предвиждане на нов режим на застрояване за новообразувания имот с обхват по скица за проектиране №956/10.08.2015г. и скици №К08133/ 10.08.2015г. и № К08132/ 10.08.2015г. на ОС Земеделие Димитровград .

Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград