Покана за редовно заседание на Общински съвет - Димитровград, което ще се проведе на 26.03.2015 г. (четвъртък), от 09.15 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26.03.2015 г. (четвъртък), от 09.15 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

1.Докладна записка вх. № ОбС-07-112 (изх. № РД-28-160) от Иво Димов относно: Приемане на „План за действие на община Димитровград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017)”. (План)

2.Докладна записка вх. № ОбС-07-86 (изх. № РД-28-136) от Иво Димов относно: Трансформиране на Социален учебно-професионален център в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост. 

3.Докладна записка вх. № ОбС-07-111 (изх. № РД-28-159) от Иво Димов относно: Изменение на решение № 1592/29.01.2015 г.

4.Докладна записка вх. № ОбС-07-93 (изх. № РД-28-142) от Иво Димов относно: Връщане за ново обсъждане на Решение № 1608/26.02.2015 г. на Общински съвет - Димитровград.

5.Докладна записка вх. № ОбС-07-109 (изх. № РД-28-159) от Иво Димов относно: Одобряване на промени в числеността на ОП ОКДПО Димитровград.

6.Докладна записка вх. № ОбС-07-100 (изх. № РД-28-149) от Иво Димов относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2014 г. (Отчет)

7.Докладна записка вх. № ОбС-07-96 (изх. № РД-28-145) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г.

8.Докладна записка вх. № ОбС-07-104 (изх. № РД-28-153) от Иво Димов относно: Продажба на недвижим имот 113008 в землището на с. Ябълково - общинска собственост, по реда на чл. 36 от ЗОС.

9.Докладна записка вх. № ОбС-07-108 (изх. № РД-28-157) от Иво Димов относно: Продажба на недвижим имот 000490 в землището на с. Воден - общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС

10.Докладна записка вх. № ОбС-07-105 (изх. № РД-28-154) от Иво Димов относно: Продажба на недвижим имот 055007 в землището на с. Д. Белево - общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС.

11.Докладна записка вх. № ОбС-07-106 (изх. № РД-28-155) от Иво Димов относно: Продажба на недвижим имот 000717 в землището на с. Сталево - общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС

12.Докладна записка вх. № ОбС-07-107 (изх. № РД-28-156) от Иво Димов относно: Продажба на недвижим имот 023007 в землището на с. Бряст - общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС.

13.Докладна записка вх. № ОбС-07-102 (изх. № РД-28-151) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти - общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС.

14.Докладна записка вх. № ОбС-07-98 (изх. № РД-28-147) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за настаняване на пчелни семейства.

15.Докладна записка вх. № ОбС-07-101 (изх. № РД-28-150) от Иво Димов относно: Одобряване на цена за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ в с. Горски извор.

16.Докладна записка вх. № ОбС-07-103 (изх. № РД-28-152) от Иво Димов относно: Безвъзмездно прехвърляне на части от общински имоти в собственост на държавата - за обект АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011.31 - селскостопански пътища и напоителни полета.

17.Докладна записка вх. № ОбС-07-97 (изх. № РД-28-146) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - сграда на кметство с. Горски извор община Димитровград.

18.Докладна записка вх. № ОбС-07-99 (изх. № РД-28-148) от Иво Димов относно: Промяна на решения № 1172/30.09.2010 г. и 1081/28.11.2013 г. на Общински съвет - Димитровград.

19.Докладна записка вх. № ОбС-07-91 от Сашо Спасов относно: Закупуване и монтиране на звукови устройства, дублиращи зеления сигнал на светофарните уредби.

20.Докладна записка вх. № ОбС-07-95 от Диян Георгиев относно: Изместване на съдовете за разделно събиране на отпадъци от ул. „Г. Делчев”.

21.Докладна записка вх. № ОбС-07-83 от Тодор Ташев относно: Принципно решение за побратимяване между Димитровград, Република България и град Херцег Нови, Република Черна гора.

22.Докладна записка вх. № ОбС-07-84 от Стефан Димитров относно: Издаване на общински информационен вестник.

23.Докладна записка вх. № ОбС-07-88 от Стефан Димитров относно: Предоставяне на финансови средства за подготовка и участие в състезания на Виктория Бобева, състезателка от „Спортен клуб по борба – Димитровград”.

24.Докладна записка вх. № ОбС-07-89 от Стефан Димитров относно: Възстановяване към Българска православна църква (БПЦ) собствеността на манастира „Успение на Света Богородица” с прилежаща земя към него, намиращи се в землището на село Добрич, община Димитровград.

25.Докладна записка вх. № ОбС-07-90 от Стефан Димитров относно: Промяна на предназначение на имот, публична общинска собственост, в частна общинска собственост в землището на село Върбица.

26.Докладна записка вх. № ОбС-07-82 от Димитър Петров относно: Финансово подпомагане на МБАЛ "Св. Екатерина" ЕООД.

27.Докладна записка вх. № ОбС-07-110 от сесийна група БСП относно: Оптимизация на структурата на МБАЛ „Света Екатерина” Димитровград.

28.Докладна записка вх. № ОбС-07-114 от ПК „Здравеопазване и социални дейности” относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30.

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: