заповед №РД-06-238

З А П О В Е Д

         № РД-06-238.........

Димитровград ..16.02.2015г.

 

В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.№ УТКР-29-518/11.02.2015г. от „Ситигаз България”ЕАД,гр.София със заявено инвестиционно намерение за изграждане на допълнителни трасета от газопроводната мрежа на Димитровград и  искане   за допущане    изработването на проект за изменение на Специализираната устройствена схема, одобрена с решение №698/23.07.2009г. на Общински съвет Димитровград.

За откриване на  процедурата  към искането са приложени:техническо задание, копие от комбинирана скица за проектиране №211/12.02.2015г. и опорен план с отразено ново трасе към газопроводната мрежа по  второстепенни улици в участъка между ул.”Никола Вапцаров” и ул.”Сливница” с идентификатори 21052.1016.329 и 21052.1016.315 по кадастралната карта и о.т. №№ 446-452-286-285-278  по плана на Димитровград

На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.8  от ЗУТ  от Закона за устройство на територията и положително становище на главния архитект на Община Димитровград.

 

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

на „Ситигаз България”ЕАД,гр.София   да възложи изработване на Проект за изменение на Специализираната устройствена схема за газоразпределителната мрежа на територията на Димитровград, одобрена с решение №698/23.07.2009г. на Общински съвет Димитровград с обхват по второстепенни  улици в участъка между ул.”Никола Вапцаров” и ул.”Сливница” с идентификатори 21052.1016.329 и 21052.1016.315 по кадастралната карта и о.т. №№ 446-452-286-285-278  по плана на Димитровград съгласно приложената скица № 211/12.02.2015г.

Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,ЗЕ,Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията,инсталациите и уредите за природен газ,обнародвана в ДВ 67/2004г.,Наредба №6/2004г. за технически правила и нормативи за проектиране ,изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос ,съхранение ,разпределение и доставка на природен газ /ДВ 107/2004г./,Наредба  №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ,Наредба №8/1999г. за правила и норми за разполатгане на техническите проводи и съоръжения в населените места,Наредба №16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

При спазване изискванията на чл.127,ал.2 ,т.2 от ЗУТ ,проекта да се съгласува със  специализираните контролни органи и експлоатационни дружества преди внасянето му в общинската администрация за одобряване.

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград