Допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД

 

 

ОТНОСНО:Допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Възрастните хора. С тях всеки ден се разминаваме на улицата. Те са хората, „изградили” днешните поколения и нашата община. Възрастните са тези, които нетърпеливо, потропвайки с крак, чакаме на дългата опашка в магазина и към които се отнасят презрително в „лъскавите” институции. Но тези хора са  нашите родители, баби, дядовци. Имат сърца, имат и чувства.

            В община Димитровград, по данни от последното преброяване от 1 февруари 2011 г., жителите над 85 г. са 853-ма. Много от тях са самотно живеещи, защото са изпратили децата и внуците си на гурбет в чужбина или за по-добра заплата в друг град. Голяма част от тези хора имат редица заболявания. Поддържат живота си с лекарства, които почти винаги струват повече отколкото самите те получават като пенсия от държавата. Трябва да платят и текущите си месечни задължения – за ток, вода… И, ако нещо им остане от оскъдните месечни доходи, може да си купят и хранителни продукти. Вероятно много от Вас, ще решат, че всичко това е преувеличено. Не, уважаеми колеги, това е реалността! Мизерията и тревогата за къшея хляб са спътници на повечето възрастни хора в България. Те заслужават да изживеят старините си достойно. Но не могат. Ние сме хората, които трябва да им подадем ръка и да улесним, макари и малко, техният живот. Именно затова предлагам да приемем следните допълнения в Наредба №10  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград:

- създава нова алинея 8 в чл.38 на Наредба №10 със следния текст: „Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, на възраст над 80 г. заплащат месечна такса в размер не повече от 30 % от месечните им доходи.”

- създава нова алинея 9 в чл. 38 на Наредба №10 със следния текст: „Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, на възраст над 90 г., не заплащат такса”.

            Въз основа на гореизложеното, предлагам следния проект за

 

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград допълва Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, както следва:  

- създава нова алинея 8 в чл.38 със следния текст: „Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, на възраст над 80 г. заплащат месечна такса в размер не повече от 30 % от месечните им доходи.”

- създава нова алинея 9 в чл. 38 със следния текст: „Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, на възраст над 90 г., не заплащат такса”.

2.Възлага на кмета на общината да извърши всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ,

Председател на

Общински съвет – Димитровград