New-Mob

Всички граждани на Европейския съюз би следвало да имат правото да живеят в по-здравословни градове. В много случаи това право е подкопано от деградацията на градската среда, прекомерния трафик от коли е един от основните фактори за тази тенденция, което е причината за инциденти, шум и замърсяване на въздуха. Проучване публикувано от Европейската комисия през 2005г. оценява, че се губят средно по 8 месеца от живота на европейците, като последствие от вдишването на влошено качество въздух. Друг ефект от прекомерната употреба на автомобили е така разпространеният заседнал начин на живот, изключително опасен за живота на гражданите , т.к. води до затлъстяване и наднормено тегло, което от своя страна води до опасни заболявания като диабет, сърдечно-съдови заболявания, някои видове рак и др. От дълги години Европейският съюз насърчава дебати (Зелени и Бели Документи / Green and White Papers) и издава политики, директиви и регламенти насочени към насърчаване за изграждане на устойчива градска мобилност. За постигане на по-задълбочени и продължителни резултати трябва да се работи в посока насърчаване на диалога между институции, заинтересовани страни и граждани  
Управляващ орган/ схема Europe for Citizens Programme 2014 -2020
Стойност/лева 291 414 ,20 /обща стойност на проекта/
Последна промяна: 15:16:43, 08 март 2020

Още новини

„Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион”

464

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020   Процедура/ Приоритетна ос: „Околна среда” Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион   Цел на проекта:   Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени…

“Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона”

468

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020   Процедура/ Приоритетна ос: “Устойчив туризъм” Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура   Цел на проекта:   Основната цел на проекта е да даде тласък…

„Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция”

513

Финансиращ орган: Оперативна програма  „Региони в растеж”  2014-2020   Процедура: BG16RFOP001-5.002  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”   Цел на проекта:   Основната цел на проектното предложение е чрез неговото изпълнение да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която допринася за по-пълното предоставяне…

Към всички новини