Решение № 1198 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1198
от 26.04.2007 г.
 
 
 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
   чл.60 ал.1 т.1 от Закона за концесиите   
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за Язовир с кад.№ 000171, гр.Меричлери;
ІІ. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 32 общински съветници, от които “за” - 29; “против” - 0; “въздържали се”- 3.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                 /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/