Решение № 1182 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1182
от 26.04.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
чл.58 ал.2 от Закона за концесиите   
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Определя “ЕКО ПРОМ” ООД, гр.Димитровград за концесионер на Язовир № 000021, с.Странско;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор за концесия с «ЕКО ПРОМ» ООД, гр. Димитровград,при определените с Решение № 1001 от 30.11.2006г. на ОбС условия и представеното предложение, като конкретните условия са:
1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:
 - почистване на язовира, залесяване,изграждане на отводнителни канали,реконструкция на язовирната стена
2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2 /:
- смяна на спирателния кран на основния спускател,изграждане на предпазен парапет
3.Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/:
- изграждане на утаители, ремонт и поддържане на водния откос,постоянно наблюдение
4.Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/
5.Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 280 лв. /двеста и осемдесет лв./ без ДДС
6.Предложени инвестиции /ФО2/
7.Работни места – РМ – 7 бр.
ІІІ. Общински съвет-Димитровград определя срок за сключване на концесионния договор – един месец   /чл.59 ал.1 т.2 от ЗК/;
 
ІV. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 31 общински съветници, от които “за” - 28; “против” - 0; “въздържали се”- 3.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/